Aktuar

analiza podatkov

Kaj delavec običajno dela:

 • aktuar rešuje finančne probleme in s svojim delom ter svetovanjem utemelji finančne odločitve v zavarovalništvu in bančništvu;
 • z uporabo matematičnih modelov oceni sedanjo vrednost in predvideva prihodnjo;
 • pripravlja strokovne rešitve finančnih in poslovnih problemov, ki vsebujejo naključne dogodke;
 • ukvarja se s trendi v zavarovalništvu in preučuje tveganja na kapitalskih trgih; 
 • zbira, obdeluje, analizira in predstavi podatke, izdela modelne rešitve finančnih gibanj, naložb in premij;  
 • aktuarsko delovanje sega še na področje nadzora, upravljanja, investicij in izobraževanja; 
 • v službi države izvaja zavarovalni nadzor.
   

Osebnostne lastnosti:

Aktuar je dolžan opravljati svoje delo pošteno, strokovno in skrbno. Izpolnjevati mora svojo poklicno dolžnost do stranke ali delodajalca in ne sme ravnati v nasprotju z javno koristjo.  Biti mora strokovno neoporečen in izogibati se mora strokovno neprimernim in nepoštenim objavam ter objavam, ki so nedokazljive ali zavajajoče. Pomembna je zaupnost in spoštovanje osebnih podatkov strank, za katere opravlja izračune. 
Pomembna lastnost dobrega aktuarja je, da zna zapletene stvari, s katerimi se ukvarja, uporabiti v praksi ter jih razložiti tudi nestrokovnjakom
 

Pogoji dela:

Nevarnosti pri poklicu aktuarja niso telesne narave, vendar tako hitro kot lahko veliko zasluži, lahko ob morebitnih zlomih borze tudi hitro bankrotira.
Posebnih fizičnih in zdravstvenih zahtev za opravljanje poklica ni.

Delovni pripomočki:

Delovno orodje aktuarja je računalnik s programi za matematične modele in izračunavanja, programi za baze, razne tabele in statistični in finančni podatki.

Dokumenti, ki jih pri delu uporablja, so razne pogodbe, poročila in izračuni.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Delo aktuarja sloni predvsem na matematičnih orodjih. 
 • Slediti mora demografskim in ekonomskim spremembam ter trendom. 
 • Dobro pozna zakonodajo in ekonomijo. 
predstavitev analize podatkov
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: