Pravno obvestilo

 1. Upravljavec spletnega mesta »mojaizbira.si« je

  Center RS za poklicno izobraževanje

  Pooblaščena oseba: direktor mag. Janez Damjan

  Telefon: 01/58-64-200

  Fax: 01/54-22-045

  E-pošta:info@cpi.si

  Matična številka: 5910668

  ID za DDV: SI44648537

  (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je ponudnik storitev informacijske družbe v smislu 3. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

 2.  Spletno mesto »mojaizbira.si« je sestavljeno iz vsebin, ki jih pripravlja upravljavec sam in vsebin, ki jih pripravljajo tretje osebe. Te osebe so z njim lahko v pogodbenem razmerju, niso pa po njegovim nadzorom in pri objavi vsebin praviloma ne delujejo na podlagi njegovega pooblastila.
 3. Spletno mesto www.mojaizbira.si je posvečeno poklicni orientaciji v najširšem pomenu besede. Namenjeno je učencem, dijakom, staršem, odraslim in svetovalcem (šolski svetovalci, karierni svetovalci, svetovalci v vseživljenjskem učenju).
 4. Vsebine, objavljene na spletnem mestu »mojaizbira.si«, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta »mojaizbira.si«, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 5. Upravljavčeva politika je, da na spletni strani ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali sumu, da te na spletnem mestu utegnejo obstajati, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov sara.gosnak@cpi.si.
 6. Upravljavec nemudoma, ko mu postane protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu »mojaizbira.si« oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.
 7. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu »mojaizbira.si«, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 8. Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.