Šole

Šolski center Postojna, Srednja šola

Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da  krepimo  dijakovo razvojno moč.Cilj naše šole je na prvem mestu  znanje, ki naj udeležencem izobraževanja  omogoči delovanje   na različnih področjih;  inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja;  fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju.  Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa  tudi k večji konkurenčnosti posameznika.
Vrednote,  za katere na šoli delamo in verjamemo so: znanje, delavnost, dobri medsebojni odnosi, strpnost in solidarnost, red in disciplina, medsebojno spoštovanje, poštenost.
Poudarjamo   tudi  kritično mišljenje, ustvarjalnost, odprtost za nove ideje, natančnost, pravičnost, sodelovanje, vztrajnost.
 

Šola izvaja vrsto izobraževalnih programov:

  • gimnazija (SI)
  • ekonomski tehnik (SSI)
  • strojni tehnik (SSI)
  • strojni tehnik (PTI) 
  • avtoserviser (SPI)
  • oblikovalec kovin–orodjar (SPI)
  • pomočnik v tehnoloških procesih (NPI)

Prednosti naše šole, ki jih navajajo naši dijaki in njihovi starši so: bližina šole, dobri rezultati šole (učni uspehi, dosežki na tekmovanjih, uspehi na maturi ...),  dobri pogoji za delo, možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v številnih evropskih državah,  strokovnost učiteljev, sodobne metode poučevanja, spodbujanje dijakovih močnih področij, aktivno vključevanje dijakov v pedagoški proces, spoštljiv odnos in prijaznost učiteljev do dijakov, individualni pristopi učiteljev, številni programi, ki dijakom omogočajo prepise med programi, povezovanje šole z okoljem in vključenost v projekte na nacionalni in mednarodni ravni. 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«