Trgovski poslovodja

Trgovina

Kaj delavec običajno dela:

 • določa izbor blaga v posamezni enoti, količino in vrednost blaga ter vrste storitev
 • skrbi za organizacijo dela in nemoteno prodajo
 • proučuje nabavni trg in želje potrošnikov ter pridobiva različne ponudbe za nabavo blaga
 • določa cene in pozna postopke pri zniževanju cen
 • sklepa pogodbe z dobavitelji in kupci
 • skrbi za varovanje premoženja, požarno varnost, varstvo pri delu in izvajanje higiensko tehničnih in sanitarnih predpisov
 • sodeluje pri organizaciji in izvajanju inventur
 • izvaja mentorstvo in opravlja naloge inštruktorja delovne prakse.

Osebnostne lastnosti:

Trgovski poslovodja je urejen, strokoven, samozavesten, komunikativen, prilagodljiv, natančen, zanesljiv, optimističen in čustveno stabilen. Ima smisel za delo z ljudmi, zna voditi sodelavce in jim ustrezno svetovati. Zmožen je timskega dela in reševanja konfliktov, imeti mora tudi smisel za organizacijo lastnega dela in dela organizacijske enote.

Pogoji dela:

Pri svojem delu je občasno izpostavljen poškodbam, ki pa se jim z upoštevanjem predpisov o varstvu pri delu in požarni varnosti izogne. Za trgovanje z živili mora imeti opravljen izpit iz higienskega minimuma in zdravniški pregled. Pri delu je velikega pomena smisel za osebno higieno, vzdrževanje higiene delovnega okolja in higiene pri ravnanju z živili.

Delovni pripomočki:

Trgovski poslovodja se pri svojem delu srečuje z trgovskim blagom, tekstilom, tehniko, živili in različno embalažo. Pomaga si z registrskimi blagajnami, transportnimi napravami, kot sta viličar in električni voziček, embalirnimi stroji in napravami, tehtnicami, hladilnimi omarami, prodajnimi pulti in vitrinami, merilnim orodjem ter napravami za čiščenje in alarmiranje. Uporablja tudi računalnik, telefon in osebno vozilo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna področje podjetništva in organizacije poslovanja.
 • Zna operativno voditi poslovanje v posamezni trgovski enoti.
 • Pozna temeljno trgovinsko zakonodajo in obvlada tehnike spremljanja uspešnosti poslovanja.
 • Pozna načine zavarovanja in varovanja premoženja.
Veleblagovnica
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: