Računovodja

Kaj delavec običajno dela:

 • sestavlja bilance, zaključne račune ter računovodska, poslovna in finančna poročila;
 • skrbi, da poslovno finančni posli potekajo v skladu z veljavnimi pravilniki, standardi in zakonskimi predpisi;
 • sprejema in izstavlja knjigovodske listine;
 • spremlja nabavo in prodajo blaga ter storitev, najem posojil in nakazila depozitov, nakupe vrednostnih paprijev ter druge poslovne dogodke;
 • dela s plačilno listo, kjer izračunava osebne dohodke zaposlenih;
 • sestavlja bilance stanja, uspeha in denarnih tokov podjetja ter pripravlja računovodska poročila;
 • kontrolira računovodske podatke in preverja njihovo skladnost;
 • preverja in ocenjuje učinkovitost računovodskih programov ter skrbi za zaščito pred nedovoljenimi posegi.

Osebnostne lastnosti:

Računovodja je pri svojem delu zmožen logično-analitičnega mišljenja, ima smisel za računanje in osredotočenost na podrobnosti.

Pogoji dela:

Delo računovodje je predvsem sedeče in zahteva visoko stopnjo zbranosti. Poškodbe kot posledica razmer pri delu so največkrat okvare vida in hrbtenice. Redno sproščanje in gibalne vaje med intenzivnimi obdobji so učinkovita preventiva pred zdravstenimi težavami.

Delovni pripomočki:

Računovodja pri svojem delu rokuje s knjigovodskimi listinami in poslovnimi knjigami, ki so vodene pretežno v računalniški in knjižni obliki. Med drugim pripravlja tudi popisne obračunske liste, beleži popise materiala in blaga ter proizvodov in zalog.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna beležiti poslovne dogodke, obdelovati podatke in pisati različna poročila.
 • Zna izračunavati osnovne statistične kazalce.
 • Pozna uporabo računovodskih standardov ter ostalih pravnih predpisov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: