Šole

Naslov: Tržaška cesta 72

1000 Ljubljana

Telefon: 01 256 59 93

E-pošta: tajnistvo@gimvic.org

Gimnazija Vič

Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese. Skozi vsa štiri leta z različnimi dejavnostmi  krepimo sodelovalni duh in čut za sočloveka. Dijake spodbujamo k ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku in izvenšolskih dejavnostih. Kakovostno znanje, odprti odnosi, medsebojno sodelovanje, ustvarjalnost in veselje do življenja je tisto, v kar verjamemo.
 

Šola izvaja izobraževanje po programu Splošna gimnazija.

 
V programu splošne gimnazije dijakom omogočamo največjo možno mero izbirnosti na ravni vsebin, predmetov in interesnih dejavnosti. Dijake spodbujamo, da razvijajo svojo ustvarjalnost na različnih področjih. V ta namen sodelujemo z razvejano mrežo zunanjih inštitucij. Ponosni smo ne le na izjemne rezultate dijakov pri maturi ter tekmovanjih in olimpijadah iz znanja in raziskovalnih  nalog, ampak tudi na izjemne dijaške projekte, slikarske in foto razstave, literarne in pevske prireditve.
 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: