Orodjar

Roke osebe, ki izdeluje orodje.

Kaj delavec običajno dela:

 • izdeluje orodja in naprave, vrtalne, vpenjalne in merilne priprave ter naprave, rezalna in oblikovalna orodja, utope in orodja za brizganje za potrebe serijske proizvodnje novih izdelkov iz kovin, plastičnih mas in drugih materialov na podlagi načrtov, skic in tehnične dokumentacije;
 • vpenja orodja, nastavlja in kontrolira orodja in naprave med delovanjem strojev; 
 • popravlja orodja in naprave (brušenje, ostrenje, tehnična obdelava, varjenje) ter zamenjuje iztrošena orodja, dele orodij; 
 • izvaja vzdrževanje orodij, kontrolo orodij in kontrolo merilnega orodja; 
 • nabavlja, skladišči in vodi evidenco orodij in naprav. 
   

Osebnostne lastnosti:

Orodjar je iznajdljiv in sposoben presoje v novonastalih situacijah. Pri delu mora biti komunikativen in zna presoditi, kaj se od njega pričakuje.

Pogoji dela:

Delo orodjarja zahteva neodvisno in koordinirano delo rok z istočasnim opazovanjem. Delo opravlja pretežno stoje, z obračanjem, s pripogibanjem in z dviganjem. Delo lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba. Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora delati po predpisih o varstvu pri delu ter obvezno uporabljati zaščitna sredstva. Orodjar dela v zaprtih prostorih pri normalni temperaturi in osvetlitvi, včasih je delo povezano z ropotom, tresenjem, le redko pa z umazanijo. Poškodbe so možne zaradi vrtečih se strojnih delov, ostrih orodij in materialov, električnega toka, plamena in vročih predmetov. 

Delovni pripomočki:

Osnovna delovna sredstva orodjarja so ročna orodja, obdelovalni stroji, aparati in varilni pripomočki, pribor za termično obdelavo, različne žarilne peči, merila, aparati ter instrumenti za kontrolo. Materiali, ki se pogosto pojavljajo pri njegovem delu, so orodna jekla, barvne kovine in zlitine, umetne mase ter les in guma. Pri delu pogosto uporablja brusilna sredstva, zaščitna antikorozijska sredstva ter materiale za preizkus oblik modelov in odlitkov. Uporablja tudi tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste in ateste. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno šolo tehnične smeri. 
 • Usposobljen je za izdelavo preprostega orodja ali obdelovalnega pripomočka na osnovi delovne dokumentacije. 
 • Ima znanja za samostojno načrtovanje, pripravo in izvajanje dela. 
 • Obvlada organiziranost dela s čim manjšimi stroški ter kontrolo in oceno rezultatov dela.
 • Pozna osnove podjetništva in predpise o varstvu pri delu.
 • Sposoben je pravilnega pisnega izpolnjevanje obrazcev in pisanje enostavnih tehničnih poročil v slovenskem jeziku. Razume pisna in ustna tehnična navodila v slovenskem jeziku. 
 • Ima sposobnost učenja novih strokovnih znanj in spretnosti. Ima smisel za reševanje tehničnih problemov pri izdelavi ali popravilu orodja. 
Stroj za izdelavo orodij.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: