Spremljevalec gibalno oviranih oseb

Spremljevalec in oseba na vozičku na sprehodu

Kaj delavec običajno dela:

 • zagotavlja gibalno oviranemu otroku ali mladostniku enakovredno vključitev v vrtcu in šoli, pri čemer mu pomaga pridobiti zmožnosti za čim bolj samostojno življenje
 • pomaga mu pri odhodu v šolo in pri povratku domov, pri namestitvi z vozička na stol in pri različnih poteh  
 • zagotavlja mu enakovredno sodelovanje pri obšolskih dejavnostih, na športnih in kulturnih dogodkih ter pri interesnih dejavnostih in na šolskih ekskurzijah
 • sodeluje z učitelji, svetovalnimi delavci in starši
 • v dogovoru s starši mu nudi osnovno medicinsko pomoč in izvaja druga dela v skladu s pogodbo o zaposlitvi 
 • v primeru dolgotrajne odsotnosti skrbi za otrokove stike s šolo
 • dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, v osnovnih in srednjih šolah.
   

Osebnostne lastnosti:

Spremljevalec gibalno oviranih oseb ima interes za sodobne postopke nege in za usposabljanje za delo z gibalno oviranimi ter nova spoznanja vključuje v spremljevalno delo. Ima razvit čut za empatijo in zna prisluhniti varovancu, kadar mu zmanjka samozaupanja.

Pogoji dela:

Razmere za delo spremljevalca so praviloma dobre, saj se v šolah in vzgojno-izobraževalnih zavodih povečini zavedajo, da je gibalno oviranim učencem treba zagotoviti možnosti za pridobitev potrebnega znanja in izkušenj za življenje. Večjih nevarnosti pri delu spremljevalca gibalno oviranih ni, bolj pozoren kot drugi udeleženci mora biti v prometu, saj nepotrpežljivi vozniki nimajo vedno posluha npr. pri bolj počasnem prehodu varovanca čez cestišče. Spremljevalec mora poskrbeti, da je varovanec tudi v primeru, ko je sam odsoten, v varnih rokah.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki spremljevalca so predvsem naprave in medicinski pripomočki, ki gibalno ovirani osebi omogočajo enakovredno sodelovanje pri šolanju in v vsakdanjem življenju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima srednješolsko splošno ali strokovno izobrazbo. 
 • Ima znanje za delo z gibalno oviranimi osebami. 
 • Pripravljen je na stalno izobraževanje in usposabljanje.
Spremljevalec in oseba na vozičku na sprehodu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: