Odgovorni projektant v elektroenergetiki

Vodi projekt od začetne do končne faze.

Kaj delavec običajno dela:

  • priprava projektne in upravne dokumentacije za novogradnje ter rekonstrukcije in obnove elektroenergetskih objektov, omrežij in naprav; 
  • vodenje tehničnih in upravnih postopkov za izvedbo del na kablovodih, daljnovodih, razdelilnih transformatorskih postajah in drugih elektroenergetskih objektih in napravah; 
  • vodi projekt od začetne do končne faze.
     

Osebnostne lastnosti:

Delo projektanta zahteva odgovornost in strokovnost, sposobnost samostojnega in timskega dela. Projektant je ustvarjalen in išče alternativne rešitve določenega problema. Pri izdelavi projektne dokumentacije projektant potrebuje dober vid in dobro prostorsko predstavljivost, sposobnost abstraktnega mišljenja in dobro poznavanje računalniške programske opreme, ki jo uporablja. Pri delu se je sposoben usmeriti na problem in je komunikativen.

Pogoji dela:

Dela pretežno v zaprtih prostorih, v pisarnah z umetno razsvetljavo. Projektiranje in risanje omrežij izvaja s pomočjo računalnika v sedečem položaju. Pri delu je izpostavljen zlasti sevanju računalniškega monitorja. Občasno dela na kraju, kjer potekajo izvedbena dela projekta. Tedaj je izpostavljen splošnim nevarnostim na gradbiščih in mora upoštevati varnostne predpise za gibanje na gradbišč, nositi mora ustrezno zaščitno opremo, zaščitno čelado in zaščitne čevlje. Delo je pogosto stresno, saj vključuje nepredvidljive zaplete, npr. nesoglasja z lastniki zemljišč. Projektanta včasih priganja čas, ki je predviden za izvedbo projekta. 

Delovni pripomočki:

Osnovni delovni pripomoček projektanta je računalniška oprema s strojno in programsko podporo, ki jo uporablja za izdelavo projektne dokumentacije pri pripravi in izrisu načrtov in kot sredstvo komuniciranja in izmenjave podatkov. Poznati mora zakonodajo s predmetnega področja ter podatke o stanju v omrežju in napravah, ki jih pridobi s pomočjo drugih strokovnih služb.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno stopnjo izobrazbe, smer elektrotehnike z opravljenim strokovnim izpitom s področja projektiranja v elektroenergetiki in nekajletnimi delovnimi izkušnjami. 
  • pozna Zakon o gradnji objektov in Zakon o upravnem postopku;
  • ima risarske sposobnosti, dobro prostorsko predstavljivost in sposobnost razumevanja arhitekturnih načrtov;
pozna zakone, ki urejajo področje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: