Avtomehanik

avtomehaničarka

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja tekoče vzdrževanje in generalna popravila motorjev in motornih vozil;
 • izvaja čiščenje in vzdrževanje motornega vozila, kontrolira in nastavlja delovanje različnih naprav in mehanizmov;
 • menjava iztrošene dele, zateguje vijake, maže gibljive dele, zamenjuje in dopolnjuje ustrezne tekočine; 
 • ugotavlja vzroke pri napakah in okvarah vozila in jih odpravlja z zamenjavo izrabljenega dela ali z nastavitvijo pokvarjenega mehanizma. 
   

Osebnostne lastnosti:

Avtomehanik svoje delo opravlja odgovorno, dosledno in natančno po predpisih, ker je malomarno ali nestrokovno delo lahko vzrok za nesreče. Biti mora iznajdljiv in sposoben presoje nastalih situacij. Ukrepati mora preudarno. Imeti mora smisel za reševanje tehničnih in mehanskih problemov. Imeti mora spretne roke pri montaži in demontaži delov avtomobilskega motorja. Potrebna je tudi komunikativnost s sodelavci in strankami.

Pogoji dela:

Večinoma poteka delo v zaprtih prostorih v servisnih delavnicah. Avtomehanik dela v različnih položajih telesa, kjer praviloma ni dvigovanja težkih bremen. Nevarnosti, ki se pojavljajo, so nevarnosti poškodb, predvsem rok. Povzročijo jih lahko vrteči se strojni deli, ostra orodja in materiali, kislina iz akumulatorja, plamen in vroči predmeti. Razlikovati mora barve in vonje, da pravi čas zazna plin, kar je zelo pomembno v zaprtih prostorih.

Delovni pripomočki:

Pripomočki, ki jih pri svojem delu uporablja so: delovna miza s paralelnim primežem, osnovno in specialno avtomehanično orodje, naprave in pripomočki za čiščenje, mazanje in vzdrževanje avtomobilov in njihovih sklopov, stroji za popravilo in obdelavo avtomobilskih delov, merilne in kontrolne naprave za pregled popravljenih delov in sklopov vozila, naprave in pripomočki za preizkušanje delovanja sklopov in agregatov vozila, kompresorji, dvigala ter podlage za podlaganje vozil. Kot dokumente uporablja tehnične risbe, delovne naloge, garancijske liste, ateste in podobno.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna tehnično dokumentacijo, osnove tehničnega risanja, tehničnega dimenzioniranja, skiciranje osnov in tehnologije materialov.
 • Zna meriti fizikalne količine, zgorevanja goriv in regulacije avtomobilskih sistemov.
 • Pozna osnove termodinamike, elektronike in računalništva, ekologije in varstva pri delu ter požarne varnosti.
   
mladi avtomehanik
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: