Vzdrževalec rekreacijskih in športnih zelenih površin

Delavec v traktorju ureja travnik v arboretumu pred nasadom tulipanov

Kaj delavec običajno dela:

 • zaposlen je v podjetju, ki upravlja športni park, golf igrišče, arboretum ali v turistično-apartmajskih naseljih;
 • skrbi za lepo urejeno športno rekreacijsko okolje in zelene površine; 
 • tla ročno ali strojno obdela ter pripravi zemljišče za setev; 
 • po potrebi položi travno rušo in jo utrdi. Pred tem izmeri površino in jo ustrezno pripravi;
 • travo ročno ali strojno zaseje ter utrdi površino po setvi;
 • površine oskrbuje z vodo, jih kosi, dognojuje ter odstranjuje ostanke trav in mahu, 
 • uporablja sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli;
 • vodi evidenco o porabi fitofarmacevtskih sredstev; 
 • vzdržuje dodatno opremo na tratah in njeni okolici (npr. namešča in vzdržuje zastavice, gole, črte ali oznake na igrišču, luknje in količke);
 • pri delu si pomaga s stroji, napravami in orodji. 
   

Osebnostne lastnosti:

Ker delo poteka večinoma na terenu, je zaželeno, da ima vzdrževalec rad naravo, delo z zemljo, travami in rastlinami. Dela v različnih vremenskih razmerah in s specialno mehanizacijo. Pripravljen je na dolgotrajnejše fizično delo.

Pogoji dela:

Delavec ne sme imeti alergije na cvetni prah, saj bi delo predvsem v spomladanskem času težko opravljal. Zaželena je dobra pripravljenost za dela, ki so lahko fizično zahtevnejša.
Vzdrževalec dela na terenu v različnih vremenskih razmerah. Pripravljen je na delo pri visoki temperaturi poleti in tudi na delo v zimskih razmerah.
Vzdrževalec se lahko ob nepravilnem ravnanju s stroji ali orodji poškoduje. Možne so ureznine, udarci ali padci.
 

Delovni pripomočki:

Vzdrževalec potrebuje različna vrtna orodja (npr. lopata, motika, grablje), stroje in naprave. Pri delu uporablja gnojila, škropiva, semena, substrate in travno rušo. Potrebuje tudi rokavice, pokrivalo za zaščito pred soncem in delovno obleko.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima zaključeno srednjo poklicno izobraževanje kmetovalec oziroma gospodar na podeželju, ki ga izvajajo srednje biotehniške šole;
 • Ima osnovna znanja o zemeljskih delih (priprava zemljišča, travne ruše, tehnik setve); 
 • Pozna substrate in gnojila za pripravo rastišča; 
 • Pozna načine namakanja površin ter sisteme in naprave za zalivanje;
Košnja trave na nogometnem igrišču
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: