Šole

Naslov: Ulica padlih borcev 26

5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: 05 620 57 40

E-pošta: bios@scng.si

Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola

Biotehniška šola je nosilec usposabljanja in uvajanja novih strokovnih znanj v prakso, dijakom daje dovolj splošnih znanj in ključnih kompetenc za uspešno vključevanje v delo ali  za nadaljevanje študija na področju kmetijstva, varstva okolja, živilstva, storitev, gostinstva in turizma.

Naša vizija je: V strpnem okolju, kjer vladajo spoštljivi odnosi med dijaki, učitelji in drugimi delavci šole, vzgajati in izobraževati dijake za poklice, da bodo zmogli v življenju uspeti in pogumno premagovati ovire.

Osnovno poslanstvo šole z dijaškim domom je vzgoja, izobraževanje in usposabljanje, prav tako pa tudi zagotavljanje varnega prostora za učenje, delo in kakovostno bivanje.

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Gospodar na podeželju
  • Slaščičar
  • Kmetijsko-podjetniški tehnik
  • Pomočnik v biotehniki in oskrbi
  • Naravovarstveni tehnik
  • Gastronomske in hotelske storitve

V novi stavbi v Šempetru pri Gorici, v delavnicah in na površinah, ki jih šola obdeluje, je zagotovljeno kvalitetno izobraževanje in dane možnosti za razvojno delo na področju biotehnike. Želimo ohraniti avtonomno, prepoznavno šolo, ki bo na področju kmetijstva, živilstva in gostinstva dolgoročno pokrivala celotno vertikalo od nižjega poklicnega preko poklicnega in tehniškega do višješolskega izobraževanja na področju biotehnike in nanjo vezanih področij ter ponujala tudi kvalitetno izobraževanje in usposabljanje odraslih v povezavi z gospodarstvom in širšo lokalno skupnostjo. V prostorih dijaškega doma pa želimo zagotoviti prijetno bivanje in dobre pogoje za učenje.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: