Zgodovinar

Ženska prebira knjigo.

Kaj delavec običajno dela:

  • zbira in ohranja vire iz preteklosti ter jih kritično presoja;
  • analizira dejstva, jih postavlja v pravilno zaporedje in jim daje smisel;
  • smiselno povezuje dogodke, njihove vzroke in posledice,
  • njegovo najvišje vodilo je ugotavljanje zgodovinske resnice.

Osebnostne lastnosti:

Zgodovinar je samostojen, vztrajen in potrpežljiv, saj so projekti pogosto dolgotrajni. Ima smisel za raziskovanje in analiziranje. Ker se udeležuje srečanj, konferenc in nastopa v medijih, je priporočljivo, da je samozavesten in suveren. 

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti ali tveganj pri delu zgodovinarja ni. Obstaja možnost alergij na prah, ki se nabira na starejših gradivih v muzejih in arhivih. 

Delovni pripomočki:

Zgodovinar pri svojem delu uporablja primarne in sekundarne zgodovinske vire. Viri prve roke so tisti, pri katerih je mogoče odkriti neposreden stik avtorja z dogodki. Pri virih druge roke pa takšnega stika ni, so pa posredniki. Pot spoznavanja preteklosti vodi v večji meri po primarnih virih, ki so materialni, pisni in ustni – ti imajo tudi večjo dokazno moč. Pri pregledovanju primarnih virov si zgodovinar pomaga z digitalnim fotoaparatom, fotokopirnim strojem ali skenerjem, saj bi bilo prepisovanje dokumentov preveč dolgotrajno. Za beleženje ugotovitev uporablja osebni računalnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Potrebuje univerzitetno izobrazbo.
  • Pozna tehnike preučevanje zgodovinskih virov. 
  • Ima veščine pisanja. 
  • Ima pasivno ali aktivno znanje angleškega, nemškega, latinskega, francoskega italijanskega in madžarskega jezika.
Star rokopis.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: