Predmetni učitelj za zgodovino

Kaj delavec običajno dela:

 • poučuje zgodovino od šestega do deveta razreda osnovne šole;
 • posreduje znanje slovenske, evropske in svetovne zgodovine;
 • vodi učni proces, spremlja napredek učencev ter izvaja pisna in ustna ocenjevanja;
 • sodeluje z ostalimi učitelji, svetovalno službo, razredniki, ravnateljem in starši;
 • izvaja pouk z nadarjenimi učenci in jih pripravlja na različna tekmovanja in raziskovalne naloge;
 • sodeluje tudi pri pripravi šolskih proslav, vodi zgodovinski krožek in pripravlja ekskurzije;
 • če je razrednik, skrbi za razred, ureja in vodi dokumentacijo, organizira govorilne ure in roditeljske sestanke, spremlja razred na ekskurzije in v primeru težav ustrezno posreduje;
 • pri delu uporablja učni načrt in piše vsebinske učne priprave;
 • obiskuje strokovna izobraževanja in seminarje, strokovna strečanja, simpozije in konference.

Osebnostne lastnosti:

Učitelj zgodovine je občutljiv na rabo slovenskega jezika, učence navaja na strpnost in argumentirano izražanje stališč. Skrb posveča tudi razvoju slovenske nacionalne identitete. Pri delu z učenci je odprt, komunikativen in razumevajoč ter pripravljen sprejemati nova spoznanja. Zna se vživljati v njihove potrebe in razume težave odraščanja. Zaradi dinamičnega dela ima sposobnost visoke koncentracije, prilaganja in učinkovitega odločanja. Trudi se, da je ozračje v razredu delavno, a hkrati sproščeno.

Pogoji dela:

Delo z mladostniki, starši in sodelavci pogosto pripelje do stresnih situacij, zato je pomembno poznavanje preventivnih ukrepov, kot so sprotno reševanje konfliktov, sposobnost učinkovite komunikacije in skrb za psihofizično kondicijo.

 

Delovni pripomočki:

Učitelj zgodovine pri svojem delu uporablja tablo in pisala, učbenike, priročnike z vajami, plakate z učno snovjo, računalnik in sodobna avdiovizualna sredstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Ima smisel za komunikacijo in delo z otroki in mladostniki, pozna njihove potrebe, interese in težave v tem obdobju.
 • Ima spretnosti vodenja in usmerjanja večje skupine otrok in mladostnikov.
 • Zna izpeljati učno uro zgodovine in usmerjati pri razvoju slovenske nacionalne identitete.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: