Bolniški strežnik

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za higieno prostorov (bolniških sob, zdravniških sob, skupnih prostorov, kleti, hodnikov in skladišč) znotraj zdravstvenih ustanov (bolnišnic, zdravstvenih domov, domov za ostarele, v zavodih za ljudi s posebnimi potrebami, zavodih za rehabilitacijo in zdraviliščih)
  • pripravlja voziček z delovnimi pripomočki. To pomeni, da porabljene krpe, čistila in zaščitne rokavice nadomesti z novimi ter izpolni seznam porabljenih čistilnih materialov.

Osebnostne lastnosti:

Bolniški strežnik skrbi za higieno in urejenost zdravstvenih prostorov, zato je zaželena urejenost, natančnost in uvidevnost do pacientov. Bolniški strežnik razume, kako se počuti star oziroma bolan človek in se do njega primerno vede.

Pogoji dela:

Možne so predvsem poškodbe hrbtenice zaradi premikanja in dvigovanja težjih predmetov, padca z lestve, možnost okužb in izpostavljenost prepihu. Delovni čas je triizmenski, vključno s sobotami, nedeljami in prazniki.

Delovni pripomočki:

Bolniški strežnik ob prihodu v službo prevzame voziček, kjer so pripravljena čistila, razkužila, krpe in zaščitne rokavice. Med delovne pripomočke sodijo tudi metla, lestev, večji čistilni stroji ter dokumentacija o porabi čistilnih materialov, ki jo izpolni po opravljenem delu.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima končano vsaj osnovno šolo
  • Opravljen ima tečaj higienskega minimuma.
Pripomoček za čiščenje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: