Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu

Roka in polje pšenice.

Kaj delavec običajno dela:

  • njegovo delo je podpora in svetovanje kmetovalcem, da lahko uspešno vodijo kmetijo;
  • mora se udeleževati strokovnih srečanj, kjer se strokovnjaki iz istega področja srečajo in izmenjajo primere dobrih praks, hkrati pa rešujejo novo nastale strokovne probleme.

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da zna komunicirati z ljudmi in da ima znanje za kakovostno svetovanje na področju kmetijstva.

Pogoji dela:

Delo svetovalca pri prodaji v kmetijstvu večinoma poteka v prodajnih prostorih in v skladiščih. Včasih nudi pomoč pri natovarjanju materiala uporabnikom, tedaj potrebuje znanje vožnje s traktorjem ali viličarjem. Svetovalec pri prodaji v kmetijstvu mora paziti, kako ravna s kemikalijami ter kako natovarja material z delovnimi stroji in pri tem upošteva varnostne predpise. Samo delo v trgovini ne predstavlja večje nevarnosti.
 

Delovni pripomočki:

Svetovalec uporablja predvsem strokovno literaturo in gradiva o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, odpornih vrstah kulturnih rastlin, o vzreji živali ter o zakonodaji na področju ekološkega, integriranega in konvencionalnega kmetovanja. Pozna določbe zakonodaje in predpisov o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, tehnologijo pridelovanja kulturnih rastlin ter pogoje za sonaravno kmetovanje. Uporablja tudi materiale in pripomočke, ki so v uporabi v kmetijski proizvodnji. Na delovnem mestu v trgovini uporablja različno dokumentacijo in računalnike.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednješolsko strokovno izobrazbo kmetijsko-podjetniški tehnik. 
  • Pozna dela v kmetijskem obratu in ima sposobnost, da znanja povezuje.
  • Ima znanja iz področij, kot so: varstvo rastlin, poljedelstvo, živinoreja in dopolnilne dejavnosti.
  • Ima opravljen izpit za traktor, saj ga pri svojem delu tudi potrebuje.
Traktor
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: