Srednješolski učitelj za biologijo

Izvaja pouk biologije v učilnici in na terenu

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja pouk biologije v učilnici in na terenu;
 • ob začetku leta naredi letno pripravo na pouk oz. načrt, po katerem izvaja poučevanje;
 • pred vsako učno uro napiše vsebinsko pripravo na pouk, ob koncu dneva pa naredi analizo opravljenega dela; 
 • nadzira delo in disciplino dijakov, jih ustno in pisno ocenjuje, kar vključuje tudi sestavljanje in popravljanje pisnih testov;
 • sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z učitelji drugih naravoslovnih predmetov,  razredniki dijakov, ravnateljem, svetovalno službo in starši;
 • izvaja tudi individualno in skupinsko delo z nadarjenimi dijaki, pripravlja učence na tekmovanja;
 • redno se strokovno izobražuje na seminarjih in v študijskih skupinah.
   

Osebnostne lastnosti:

Učitelj biologije je komunikativen, strpen, objektiven in odločen. Zna se vživeti v čustva in doživljanje dijakov in ni obremenjen s predsodki. Zaradi dinamičnega dela v razredu in na terenu je prilagodljiv in sposoben hitrega odločanja. Je tudi okoljsko ozaveščen in ima pozitiven odnos do narave in živali. Redno skrbi za strokovno in osebnostno rast ter suvereno obvladuje svoje strokovno področje.

Pogoji dela:

Delo učitelja biologije poteka v razredu, laboratoriju in naravi. V skladu s tem mora biti sposoben načrtovati in brez tveganja izpeljati pouk, preproste poskuse in opazovanja ter pri tem varno uporabljati tehnike raziskovalnega dela, pripomočke in laboratorijske aparature.

Delovni pripomočki:

Srednješolski učitelj za biologijo pri svojem delu uporablja učni načrt in katalog znanj. Učni načrt obsega izobraževalne cilje in vsebine na posameznih nivojih zahtevnosti. Na osnovi učnega načrta so izdelani učbeniki in delovni zvezki. Za poučevanje v laboratoriju učitelj uporablja laboratorijsko opremo, računalnik in sodobna avdiovizualna sredstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro biologije tako v razredu kot tudi na terenu.
 • Zna zagotavljati disciplino dijakov.
Spremlja novosti v stroki.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: