Športni trener

Trener se pogovarja z ekipo mladih nogometašev.

Kaj delavec običajno dela:

  • v procesu priprave športnikov trener vzgaja, uči in trenira športnika; 
  • pri svojem delu izvaja vodstvene, učne, vzgojne, administrativne in tehnične naloge, ki se medsebojno prepletajo glede na cilje priprave športnikov, njihove starosti, dolžine športnega staža in značilnosti okolja, v katerem poteka proces priprave;
  • med osnovna delovna opravila športnega trenerja sodijo: preverjanje izhodiščnega stanja pripravljenosti športnikov, načrtovanje in programiranje treningov, organizacija treninga, neposredno vodenje procesa treniranja, evidentiranje značilnosti procesa treniranja, izvajanje kontrole in analiza učinkov treniranja in spreminjanje procesa treniranja.
     

Osebnostne lastnosti:

Trenerja odlikujejo široki in močni interesi za športno in drugo umetnost, znanost in zgodovino. Njegova komunikacija z ljudmi zahteva poudarjeno spontanost, svobodno izražanje idej in občutkov. Trener je strpen do drugače mislečih. Za uspešnost trenerja je koristna splošna ambicija po uspehu, visoka raven prizadevanja, iniciativnost, trajen napor, vztrajnost pri premagovanju ovir, nagnjenost k tveganju in raziskovanju. Njegovo delo je povezano z velikimi psihofizičnimi obremenitvami. To zahteva dobro psihofizično zmogljivost in nadpovprečno razvite psihofizične sposobnosti. Potrebuje visoka raven ustvarjalnosti, ki mu omogoča uvajanje pedagoških novosti pri delu, izpopolnjevanje dela ter učinkovito reševanje nalog.

Pogoji dela:

Pri delu na prostem je izpostavljen vremenskim vplivom, toplotnim spremembam, prepihu, vetru, dežju, snegu, soncu ali megli. Dela pretežno stoje in v gibanju. Velikokrat mora demonstrirati določeno tehniko gibanja, prikazati nove elemente ali napake pri gibanju. Delo je lahko eno ali dvoizmensko. Pogosto ima veliko delovnih nalog in opravil prav ob koncu tedna.

Delovni pripomočki:

Trener potrebuje ustrezne delovne pripomočke in opremo, gre za posebna vzgojna, učna in trenerska sredstva, prevozna sredstva, računalniško opremo z ustreznimi programi, športne objekte s pripadajočo infrastrukturo in športno opremo. Uporablja opremo za prvo pomoč, merilno opremo za testiranja, prostor in opremo za opravljanje strokovno teoretičnega in administrativnega dela in različna komunikacijska sredstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje poklica se praviloma zahteva univerzitetna izobrazba pridobljena na fakulteti, ki izvaja univerzitetne programe na področju športne vzgoje in treniranja. V tretjem letniku študentje izberejo smer športno treniranje, kjer pridobijo specialna trenerska znanja. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: