Sociolog

Dve ženski za monitorjem razmišljata.

Kaj delavec običajno dela:

 • lahko opravlja več poklicnih dejavnosti, ki temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja in poznavanju zakonitosti delovanja družbe;
 • opravlja analitično, vodstveno, raziskovalno, pedagoško in svetovalno delo; 
 • na kadrovskem področju načrtuje zaposlovanje, analizira delo, vodi izbirne postopke in sodeluje pri uvajanju novih delavcev;
 • analizira posledice kadrovskih odločitev, stališča in zadovoljstvo delavcev ter stavke in druga nesoglasja;
 • industrijski sociolog proučuje procese dela in predlaga nove ukrepe;
 • na področju prostorskega načrtovanja pripravlja kritične analize posegov v okolje.
   

Osebnostne lastnosti:

Sociolog obvladuje veščine natančnega in razumljivega pisnega in ustnega izražanja. Redno spremlja aktualno družbeno dogajanje in nadgrajuje svoje znanje na področju družboslovja. Je ustvarjalen in odprtega duha.  

Pogoji dela:

Zaradi dolgotrajnega sedenja in dela za računalnikom se lahko pojavijo okvare vida in hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Sociolog pri svojem delu uporablja strokovno literaturo ter statistična in raziskovalna poročila. Dobro obvlada metodološke pripomočke družboslovnega raziskovanja in uporabo računalniških programov. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima končano univerzitetno stopnjo družboslovne izobrazbe.
 • Zna pripravljati kritične analize in predloge novih ukrepov.
 • Ima potrebna metodološka znanja in veščine. 
Roke osebe, ki vodi razgovor in beleži opazke.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: