Socialni delavec

Ženska za računalnikom pregleduje dokumente.

Kaj delavec običajno dela:

 • ukvarja se z ljudmi, ki se soočajo z različnimi socialnimi problemi in stiskami, ter jim pomaga pri iskanju rešitev;
 • deluje na področju socialnega varstva, šolstva, zdravstva, pravosodja in gospodarstva;
 • na področju zdravstva pomaga pri obravnavi bolnika; na področju pravosodja dela kot svetovalec v zaporu; na področju šolstva opravlja svetovalno delo; brezposelnim osebam pomaga pri iskanju zaposlitve, v podjetjih izvaja svetovalno delo;
 • dela z družinami, otroki, mladostniki in starostniki; 
 • ukvarja se s socialno problematiko (delo z odvisniki, mladimi prekrškarji, trpinčenimi, revnimi, brezdomci ...).

Osebnostne lastnosti:

Socialni delavec ima razvit čut za delo z ljudmi. Odlikuje ga zmožnost vživljanja v položaj in čustva ljudi ter ima jasno postavljene razmejitve med sabo in drugimi. Je komunikativen in vesten. 

Pogoji dela:

Pri svojem delu je izpostavljen stresnim situacijam, čustvenim obremenitvam in izgorelosti. Ključnega pomena pri tem je timsko reševanje delovnih izzivov, ki vključuje supervizijo in intervizijo. Pri superviziji gre za strokovno podporo z zunanjim strokovnjakom, ki pozna področje dela, pri interviziji pa za podporo sodelavcev.

Delovni pripomočki:

Delo vključuje poznavanje in uporabo zakonodaje, predvsem na področju socialnega varstva in družinskih razmerij. Temeljni zakoni, ki jih socialni delavci uporabljajo so: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakon o upravnem postopku, Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Delo usmerja tudi Kodeks socialnega dela in Kodeks etičnih načel socialnega varstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Pozna osnove psihologije, pedagogike, sociologije in prava.
 • Pozna urejenost šolstva, zdravstva, pravosodja, zaposlovanja in gospodarstva.
 • Zna izvajati preventivne storitve, storitve prve socialne pomoči, osebne pomoči in pomoči družini na domu.
 • Zna izdelati individualni načrt in spremljati njegovo izvajanje.
 • Zna sprejemati vloge, voditi postopke in izdajati odločbe.
 • Zna koordinirati programe z drugimi organizacijami s področja šolstva, zaposlovanja, zdravstva, pravosodja in nevladnih organizacij. 
 • Zna izvajati storitve institucionalnega varstva in vodenja ter varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji.
Oseba v stiski in roke, ki tolažijo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: