Organizator socialne mreže

Mladostnik se posvetuje s svetovalcem

Kaj delavec običajno dela:

 • je pomembna vez med posameznikom v stiski in strokovnimi ustanovami na socialnem področju; 
 • obvešča ljudi o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju; 
 • organizira in koordinira aktivnosti in programe socialne pomoči ter sodeluje pri zagotavljanju oz. izvajanju določenih oblik pomoči socialnega varstva; 
 • pomaga pri vzpostavljanju in vzdrževanju uporabnikove socialne mreže in sodeluje pri vzpostavljanju in delovanju skupin za samopomoč;
 • organizira in sodeluje v programih in aktivnostih socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in bolj kakovostnega življenja ljudi; 
 • organizira učno svetovalno pomoč za otroke in mladostnike; 
 • usmerja otroke in mladostnike s težavami in stiskami v odraščanju v svetovalno pomoč, mladostnike pa v aktivnosti poklicne orientacije in zaposlovanja; 
 • organizira, koordinira in sodeluje pri zagotavljanju pomoči starejšim za kakovostno življenje v domačem okolju ali v institucionalnem varstvu; 
 • pri odpravljanju različnih oblik nasilja in zasvojenosti pomaga posamezniku in družini pridobiti svetovalno pomoč.
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembno je, da je organizator socialne mreže komunikativen, empatičen, zanesljiv, vztrajen, prilagodljiv, razumevajoč in odprt do drugačnosti. 

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti pri delu organizatorja socialne mreže ni. Delo poteka v pisarni in na terenu. Pomembno je, da delavec dela na lastni psihofizični kondiciji in duševnosti ter da se uspešno spoprijema s stresom zaradi najrazličnejših stisk strank. 

Delovni pripomočki:

Osnovni delovni pripomoček je strokovna literatura s področja socialnega varstva, psihologije, pedagogike, zdravstva, pravosodja in gospodarstva. Uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo, s podatki ter z informacijami. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano višješolsko strokovno izobrazbo, smer Organizator socialne mreže, ali visokošolsko izobrazbo prve stopnje.
 • Ima strokovni izpit za področje socialnega varstva. 
 • Pozna kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in poklicni kodeks socialnih delavcev.
 • Ima izpit iz upravnega postopka.  
 • Je sočuten, empatičen, prijazen, zanesljiv in optimističen. 
Osebe sedijo na stolih v krogu in se pogovarjajo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: