Prokurist

Njegove naloge in zadolžitve so podobne direktorjevim.

Kaj delavec običajno dela:

 • pravno in poslovno zastopa katerokoli obliko gospodarske družbe in pravne ustanove; 
 • opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe;    
 • njegova funkcija, naloge, odgovornosti in zadolžitve so podobne direktorjevim;
 • sodeluje pri oblikovanju strateških ciljev in pri načrtovanju razvojne strategije ter pripravljanju kratkoročnih, srednjeročnih in letnih poslovnih načrtov;
 • prevzema odgovornosti za razvoj in uvajanje sprememb v družbi ali ustanovi;
 • nadzoruje poslovanje in uresničevanje poslovnih in finančnih ciljev in načrtov ter kontrolira aktivnosti za doseganje poslovnih in finančnih ciljev;     
 • spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem; 
 • nosi odgovornost za zakonito poslovanje in delovanje družbe ali ustanove ter odgovornost za doseganje zastavljenih ciljev in načrtov družbe.
   

Osebnostne lastnosti:

Prokurist naj bi bil sistematičen, prilagodljiv, dosleden, samoiniciativen in natančen. Imeti mora dobre vodstvene, organizacijske in pogajalske sposobnosti ter sposobnost odločanja. Za opravljanje poklica so pomembne sposobnosti analitičnega mišljenja in strateškega razmišljanja, zelo dobra kritična presoja, natančno pomnjenje ter zavedanje odgovornosti. Prokurist mora znati tudi prenesti svoje znanje na druge, znati motivirati druge k aktivnosti, dosežkom in uspehu. Imeti mora dobre komunikacijske sposobnosti.

Pogoji dela:

Prokurist dela v pisarni ter se udeležuje sestankov v drugih ustanovah in družbah. Ker nosi veliko odgovornosti, lahko dela tudi zvečer ali za konec tedna in med prazniki. Fizičnih nevarnosti pri tem poklicu ni, je pa zaradi pogostega sedečega položaja večja nagnjenost k hitrejši obrabi hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Prokurist potrebuje za svoje delo računalnik. Pri delu uporablja poslovne informacije, poslovne časopise, poslovne kazalce in finančna poročila. Tudi sam piše poslovna in finančna poročila. Pri svojem delu podpisuje pogodbe in razne dokumente ter ima opravka s poslovanjem in pravnim zastopstvom družbe ter dokumenti, ki so pri tem potrebni.

Znanja in kompetence:

 • Ni zahtevane določene izobrazbe, najbolj primerna je univerzitetna izobrazba s področja ekonomskih ali pravnih znanosti.
 • Ima temeljna ekonomska, poslovna, pravna, organizacijska in vodstvena znanja, pa tudi poglobljena in praktično usmerjena znanja s področja poslovnih financ, finančnih analiz, finančnih trgov, davkov ter upravljanja. 
 • Zna usklajevati posamezne poslovne odločitve z namenom doseganja čim boljšega finančnega rezultata poslovanja. 
Spremlja poslovne rezultate in posreduje informacije medijem 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: