Predmetni učitelj za fiziko

Kaj delavec običajno dela:

 • poučuje fiziko v osnovni ali srednji šoli, in sicer v osnovni šoli od 8. do 9. razreda;
 • nadzira delo in disciplino učencev;
 • ustno in pisno ocenjuje;
 • s svojim delom (poučevanjem), z učno snovjo, predvsem pa s svojo osebnostjo oz. z zgledom vzgaja učence in vpliva na njihovo osebnostno rast;
 • izvaja individualno in skupinsko delo z nadarjenimi in učno šibkejšimi učenci;
 • pripravlja učence na zunanje preverjanje ;
 • poučuje tudi nekatere druge predmete in vsebine, kot so npr. izbirni predmeti v devetletki: astronomija ter projekti iz fizike in tehnike;
 • sodeluje z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki učencev, ki jih uči, z ravnateljem, s svetovalno službo, s psihologom in s starši na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. 

Osebnostne lastnosti:

Predmetni učitelj fizike naj bi, tako kot vsi drugi učitelji, nenehno skrbel za svojo osebnostno rast. Zaželen je smisel za vzgojo otrok, saj delo v šoli ni zgolj posredovanje znanja, ampak tudi vzgoja. Za delo z učenci je potrebna sposobnost koncentracije oz. pozornosti in hitrega odločanja. Med dinamičnim delom v razredu se lahko hkrati dogaja veliko stvari, zato se je treba hitro in učinkovito odzvati. Tudi zato naj bi bil učitelj odločen človek, ki ve, kaj želi doseči s svojim delom, obenem pa se zaveda, da pretirana vzkipljivost in neučakanost le ovirata pedagoški proces.

Pogoji dela:

Pri fiziki je treba več pozornosti posvetiti varnosti pri delu, da se oboji, učitelj in učenci, izognejo morebitnim nesrečam oziroma poškodbam pri eksperimentalnem delu. Poučevanje lahko včasih pripelje do različnih stresnih in konfliktnih situacij (težave v kolektivu in pri delu z učenci, s starši), zato se je dobro o tem pogovarjati s sodelavci ali s prijatelji. Učitelj je v stalnem stiku z ljudmi (z učenci, s sodelavci, s starši, z različnimi ustanovami in s strokovnjaki (z domačimi in mednarodnimi), ki podpirajo šolsko delo). Poučevanje poteka večinoma v dopoldanskem in zgodnjem popoldanskem času. Sestanki, govorilne ure, roditeljski sestanki in pedagoške konference potekajo v popoldanskem času.

Delovni pripomočki:

Profesor fizike uporablja poleg standardnih pripomočkov, kot so tabla, kreda in projektor, še učbenike, priročnike z vajami, leksikone ter drugo strokovno literaturo. Pomaga si tudi z avdiovizualnimi sredstvi in plakati z učno snovjo. Pomemben del pouka fizike je eksperimentalno delo, zato učitelj fizike v sodelovanju z laborantom pripravlja eksperimente in vzdržuje zbirko učil v kabinetu in učilnici.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov.
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro pouka fizike, vaj in fizikalne krožka.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:
Sorodni poklici:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«