Oskrbnik etnografskih objektov

Etnografski muzej

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za izbrano zbirko predmetov v muzeju, ki jo predstavlja tudi na javnih razstavah;
 • skrbi za kulturno dediščino, tako premično kot nepremično; 
 • skrbi za zbirko predmetov, vsak predmet dokumentira s slikovnim gradivom; 
 • nenehno dopolnjuje zbirko in predmete išče na terenu; 
 • zbranim predmetom dodeli inventarno številko in navede čim več podatkov o predmetu. Pomemben podatek je tudi prostor v depoju, kjer se predmet hrani, natančno je treba napisati tudi, kakšne klimatske razmere zahteva; 
 • spremlja vsak konservatorski oziroma restavratorski poseg in o tem vodi dokumentacijo; 
 • rezultate raziskav in proučevanja posreduje širši javnosti na razstavah in v publikacijah; 
 • na razstavah predstavlja zbirko. 
   

Osebnostne lastnosti:

Oskrbnik etnografskih objektov mora biti komunikativen, takten pri delu z ljudmi, imeti mora smisel za kulturno dediščino. Spoštovati mora ljudi, njihovo delo in poglede na svet in njihov način življenja. 

Pogoji dela:

Oskrbnik etnografskih objektov se lahko poškoduje pri ravnanju s predmeti ali z napravami, katerih delovanja ne pozna. Oskrbnik etnografskih objektov dela v neugodnih razmerah v depoju, kjer so navadno nižje temperature, ker predmete tako uspešneje shranjuje. Včasih mora dvigati ali prestavljati muzejske predmete. Z njimi se ukvarja, ko jih proučuje, meri... kar je zlasti pri velikih in težjih predmetih lahko zelo naporno.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki, ki jih uporablja pri delu, so poleg pisarniškega materiala še računalnik, fotoaparat, video kamera, skoraj nepogrešljiv je osebni avtomobil. Dokumenti, vezani na delo kustosa, so vhodni obrazci. Te izpolni, ko pride nov predmet v muzej. Izhodne obrazce izpolni, kadar predmet zapusti muzej zaradi medmuzejske in druge izposoje. Predmeti premične in nepremične dediščine na terenu in muzejski predmeti, različni pisni viri, fotografsko in slikovno gradivo ter dokumentirani ustni viri so "materiali", ki jih obdeluje oskrbnik etnografskih objektov. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano univerzitetno izobrazbo etnološke smeri.
 • Pozna osnove konservatorstva, ravnanja s predmeti in osnov muzealstva.
 • Budno spremlja dogajanje v širšem okolju in beleži vse spremembe, ki jih zazna. 
 • Je široko razgledan, strpen do drugih in do drugačnega, do različnih idej in ideologij, vedenjskih oblik in verovanj. 
 • Stalno se strokovno izpopolnjuje in je seznanjen z najnovejšimi dosežki v etnologiji in vedah, ki so etnologiji blizu. 
 • V predmetu razpoznava način življenja, imeti mora pozitiven odnos do kulturne dediščine. Je brez osebnih zbirateljskih nagnjenj. 
 • Ima dobre komunikacijske sposobnosti in pozitiven odnos do ljudi, kar je pomembno zlasti zaradi dela na terenu. 
 • Ima smisel za arhivsko delo in zmožnost analiziranja pisnih in ustnih virov ter slikovnega gradiva. 
Tradicionalne ukrajinske igrače - punčke
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: