Gozdarski inženir

Skrbi za varstvo gozdov

Kaj delavec običajno dela:

 • operativno vodi in opravlja strokovne naloge v gozdarski javni službi ali v gozdarskih podjetjih;
 • organizira, vodi delo in zagotavlja varnost dela in gozdarjev na gozdarskem delovišču ter nadzoruje delo delovnih skupin;
 • oblikuje izvedbene načrte dela, prevzema in obračunava opravljeno delo;
 • gozdarskim delavcem pojasni obravnavane probleme in načine opravljanja delovnih nalog ob upoštevanju koristi gozda in lastninskih oziroma delovno-pravnih pravic;
 • izvaja izobraževanja za gozdarske delavce in lastnike gozdov;
 • skrbi za varstvo gozdov, pripravlja gozdno-gojitvene načrte ter načrte za sečnjo dreves, označuje drevesa za sečnjo;
 • kot vodja gozdnega revirja opravlja strokovna dela in sodeluje z lastniki gozdov glede upravljanja gozda in potrebnih posegov (gospodarjenje z gozdom, ohranjanje naravovarstvenih funkcij gozda in varovanje gozdov pred različnimi škodljivci).

Osebnostne lastnosti:

Gozdarski inženir ima razvit čut in smisel za naravo. Je trdnega značaja in se zna samostojno odločati v različnih okoliščinah. Pri delu z ljudmi je komunikativen. Je kritičen do pojavov, ki škodijo gozdu. Vedno zastopa interese sonaravnega obravnavanja gozda. Vse to zahteva visoko stopnjo človeške morale in osebne poštenosti.

Pogoji dela:

Delo gozdarskega inženirja poteka večinoma na terenu, v okoliščinah, kjer so razmere hitro spremenljive. Tako ga bolj ali manj stalno spremlja nevarnost poškodb ali možnost okužb. Na terenu je izpostavljen najrazličnejšim vremenskim vplivom, oblikovanosti zemljišča, biološkim škodljivostim in nevarnostim. Pri delu veliko prehodi po brezpotnem zemljišču, nujna je tudi uporaba prevoznega sredstva.

Delovni pripomočki:

Gozdarski inženir uporablja različne pripomočke: pisalni in risalni pribor, papir in obrazce, priročnike, merilna orodja, prenosni računalnik, karte, označevalno kladivo, prenosno opremo in prevozno sredstvo. Preventivno uporablja ustrezna varovalna sredstva in opremo: oblačila, obutev, občasno tudi čelado ali dereze.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo biotehnične smeri.
 • Ima ustrezno strokovno znanje na področju organizacije, načrtovanja in izvedbe dela ter zagotavljanja varnega dela in vodenja.
 • Ima znanje o sonaravnem obravnavanju gozda na ravni operativnega delovanja v gozdu in znanje za gospodarno vrednotenje dela v gozdu.
 • Obvlada gozdarsko tehnologijo in tehniko dela ter njeno varno in gospodarno uporabo.
 • Je v dobri psihofizični kondiciji, da je kos zahtevam dela. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: