Gozdar

Gozd, za katerega skrbi gozdar

Kaj delavec običajno dela:

 • podira, klesti in žaga drevesa z motorno žago ter jih pripravlja za nadaljnjo obdelavo;
 • s cepinom olupi izdelana debla ali gozdne sortimente in jih ročno spravlja po sečišču do kraja spravila;
 • z gozdarskim traktorjem izdelana debla prepelje do skladišča ob cesti;
 • izvaja sečni red (ustrezno zlaga veje in druge sečne odpadke);
 • izvaja gojitvena dela – pripravlja tla za naravno ali umetno obnovo, sadi sadike različnih drevesnih vrst, izvaja zaščito sadik, varovanje nasadov ter nego mladja;
 • opravlja gozdno-varstvena dela in zatira gozdne bolezni in škodljivce;
 • odpravlja posledice na poškodovanem drevju po ujmah, kot so snegolom, vetrolom ali žledolom.

Osebnostne lastnosti:

Gozdar ima pozitiven odnos do narave. Tudi brez stalnega nadzora opravlja delo v interesu varovanja narave. Zanimati ga mora drevje, grmovne vrste, drugo rastje. Rad ima živali in se jih ne boji.

Pogoji dela:

Delo gozdarja velja za delo s povečanimi nevarnostmi in škodljivimi posledicami. To potrjujejo pogoste poškodbe, tudi hujše. Oddaljenost od komunikacijskih povezav in težaven dostop do sečišča predstavljajo oviro in nevarnost v primeru gozdarskih nesreč. Gozdarje lahko prizadenejo poklicne bolezni, poklicna naglušnost in belina prstov rok ter vrsta drugih obolenj. Ker so nekatera opravila škodljiva, mu je priznana beneficirana delovna doba, vendar lahko s preventivnimi varstvenimi in zdravstvenimi ukrepi učinkovito ohranja psihofizične sposobnosti za delo. Večino dela opravi z lastnimi telesnimi silami, zato njegovo delo po ergonomskih spoznanjih velja za težaško delo. 

Delovni pripomočki:

Najpomembnejše gozdarjevo orodje je gozdarska motorna žaga. Poleg nje uporablja še drugo ročno orodje. Pri mehaniziranem spravilu uporablja gozdarski traktor z vitlom, verige ali vrvi za navezovanje bremen in škripce. Gozdar opravlja delo po pisnem delovnem nalogu. Za obračun dela uporablja gozdarski meter, kubirne tablice, kalkulator in evidenčne obrazce za spremljanje opravljenih delovnih ur in količin dela. 

Zaradi morebitnih nevarnosti stalno uporablja varovalno in zaščitno opremo, pri delu pa upošteva tudi v delovnem nalogu določeno organizacijo in zahteve varnega in učinkovitega dela.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko poklicno izobrazbo gozdarske smeri.
 • Obvlada zahteve poklicne tehnologije, varnost pri delu in naravovarstvena merila.
 • Pozna sestavo in delovanje gozdarskega orodja, opreme in strojev v gozdarski proizvodnji. Obvlada njihovo uporabo in vzdrževanje kot tudi delovno-varstvene ukrepe, da se lahko izogne nevarnostim in morebitnim poškodbam.
 • Zaradi dela na terenu ima vozniški izpit B-kategorije, izpit za upravljanje traktorja in viličarja.
 • Obvlada prvo pomoč pri poškodbah, značilnih za gozdarsko delo. Zna organizirati reševanje poškodovanca iz gozdarskega delovišča.
Tudi tla v gozdu so izrednega pomena.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: