Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju

Otroci in učiteljica v razredu.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za celosten razvoj otrok, mladostnikov in odraslih z motnjami v duševnem razvoju
  • v fazi odkrivanja bolezni usmerja otroka in tesno sodeluje s starši
  • glavna področja dela so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in drugimi področnimi zakoni in predpisi.

Osebnostne lastnosti:

Učitelj otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem razvoju ima smisel za delo z osebami, ki imajo poleg splošnih tudi posebne potrebe. Te so odvisne od vrste in stopnje motenosti v razvoju, starosti in drugih okoliščin. Pri delu so inovativni, ustvarjalni in aktivni, znajo opazovati in analizirati dogodke. Odlikuje jih izostren občutek za besedno in nebesedno komunikacijo.

Pogoji dela:

Delo z osebami s težjimi razvojnimi motnjami zahteva veliko fizičnega dela, kar lahko vodi v okvare hrbtenice, obenem pa so izpostavljeni tudi nepredvidljivi fizični ogroženosti (brce, udarci, ugrizi, itd.). Zaradi stalne psihične napetosti in potrebe po ustvarjalnosti so nagnjeni k prekomerni obremenitvi, iztrošenosti in izgorevanju, kar je zlasti opazno v poznejših letih. Pojavijo se lahko tudi psihoreaktivna obolenja in težave z glasilkami.

Delovni pripomočki:

Delovni pripomočki obsegajo splošna in didaktična sredstva: slikanice, učbenike, priročnike, delovne zvezke, knjige, avdiovizualna sredstva in računalnike z ustreznimi didaktičnimi programi. Pomagajo si tudi z igračami, igrali, ponazorili, predvsem pa z običajnimi predmeti, ki jih otrok ali mladostnik pozna iz domačega okolja. Velikega pomena so tudi improvizirani, preprosti ali pravi glasbeni instrumenti, pripomočki za individualni razvoj govora in nebesedno komunikacijo, oprema za individualne ali skupinske gibalne igre, gibanje v vodi in naravi. Materiali so povezani s pripravami in izvajanjem naštetih dejavnosti, zlasti likovne, glasbene, športne in delovne. K dokumentaciji dela na šolskem področju spadajo letni učni načrt, mesečne in dnevne priprave, dnevna opažanja, letna poročila o napredku učenca in ovrednotenje individualnega programa. Na drugih delovnih področjih poklica so dokumenti prilagojeni. Potrebna je pozornost pri varovanju podatkov.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Pozna zakonitosti pedagoških ter andragoških procesov in vsebin učnih načrtov.
  • Pozna postopke diagnosticiranja, usmerjanja in načrtovanja specialno pedagoškega dela in njegovega ovrednotenja.
  • Pozna specialno metodiko in didaktiko, vloge posameznih članov v družinah in področno zakonodajo.
  • Zna omejiti in prilagoditi neželene oblike vedenja pri osebah z duševnimi motnjami.
Ženska na prenosniku nekaj kaže osebi z Downovim sindromom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: