Srednješolski učitelj za računalništvo

Ženska nekaj razlaga dvema mladima dekletoma, pred seboj imajo računalnik.

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga učencem osvojiti znanje in spretnosti računalništva in informatike;
 • ob začetku leta naredi letno pripravo na pouk oz. načrt, po katerem izvaja poučevanje;
 • pred vsako učno uro napiše vsebinsko pripravo na pouk, ob koncu dneva pa naredi analizo opravljenega dela; 
 • sestavlja in ocenjuje pisne in ustne preizkuse znanja; 
 • v vlogi razrednika skrbi za razred kot celoto, spremlja uspeh dijakov in jim pomaga reševati morebitne težave; ob koncu leta poskrbi za spričevala;
 • sodeluje z ostalimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki dijakov, ravnateljem, svetovalno službo in starši;
 • nenehno skrbi za strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja;
 • zaposli se lahko na srednjih in poklicnih šolah, gimnazijah ali delavski univerzi, kjer izobražuje odrasle. 
   

Osebnostne lastnosti:

Učitelj informatike je komunikativen in ima veliko mero empatije, kar pomeni, da se zna vživeti v položaj in čustva dijakov. Ima smisel za poučevanje drugih, pri delu pa je potrpežljiv, a hkrati odločen.

Pogoji dela:

Ker pri svojem delu uporablja računalnike, je izpostavljen nevarnostim sevanja, okvaram vida in težavam s hrbtenico. Delo je pogosto povezano tudi s stresnimi situacijami zaradi odnosov z učenci in kolektivom, kar zahteva asertivno komunikacijo.

Delovni pripomočki:

Učitelj informatike pri svojem delu uporablja učni načrt in katalog znanj. Učni načrt obsega izobraževalne cilje, katalog pa priporočena znanja dijakov glede na zahtevnost. Na osnovi učnega načrta je pripravljen tudi učbenik, ki ga učitelj uporablja pri učnih urah. Pri delu si pomaga z vodniki, v katerih so didaktični nasveti o izvedbi učnih sklopov. Veliko dela tudi na računalniku in z njim povezano informacijsko tehnologijo, na voljo pa ima tudi druge sodobne pripomočke, s katerimi si pomaga pri podajanju učne snovi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov ali odraslih.
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro informatike in računalništva.
 • Zna zagotavljati disciplino dijakov.
Moški stoji v učilnici pred šolsko tablo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: