Srednješolski učitelj za geografijo

Izvaja pouk.

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga dijakom osvojiti znanja, veščine in spretnosti geografije ter jim podaja znanja o domovini, Evropi, svetu, prostorskih predstavah, orientaciji, gibanju na terenu, delu z zemljevidi;
 • usposablja dijake za preprosto terensko raziskovanje in jih vzgaja v duhu spoštovanja različnosti ter strpnosti;
 • izvaja pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki, kot so oddelčna skupnost, razredništvo, razširjeni program, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti;
 • pripravlja dijake na tekmovanja in je njihov mentor pri raziskovalnih nalogah;
 • med učnim procesom spodbuja dijake, spremlja njihov napredek, preverja in ocenjuje doseženo jezikovno znanje ter spretnosti;
 • doma in v šoli načrtuje, sestavlja in popravlja preizkuse znanja; 
 • organizira zaključne izlete;
 • je mentor učiteljem začetnikom.
   

Osebnostne lastnosti:

Učitelj geografije je odprt, razgledan, razumevajoč in strpen. Ima smisel za delo z mladimi, s katerimi zna vzpostaviti kakovosten in enakovreden odnos. Trudi se, da je ozračje v razredu sproščeno, a hkrati delavno.

Pogoji dela:

Delo poteka v razredu, včasih tudi v laboratoriju, naravi, muzeju in mestu. V tem primeru učitelj poskrbi za varnost vseh udeleženih.

Delovni pripomočki:

Srednješolski učitelj za geografijo pri svojem delu uporablja učni načrt in katalog znanj. Učni načrt obsega izobraževalne cilje in vsebine na posameznih nivojih zahtevnosti. Na osnovi učnega načrta sta izdelana tudi učbenik in delovni zvezek. Pri delu so nepogrešljivi atlasi, zemljevidi, pripomočki, orodja in instrumenti za terensko raziskovanje. Geografija je predmet, ki omogoča največ uporabe sodobne informacijske tehnologije, kot so računalniki in projekcijske naprave. Pri delu si pomaga tudi s strokovno literaturo s področja geografije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov.
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro geografije tako v razredu kot tudi na terenu.
Atlas je star pripomoček pri pouku.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: