Srednješolski učitelj za filozofijo

Portret ženske.

Kaj delavec običajno dela:

 • usmerja dijake v samostojno, ustvarjalno mišljenje in presojanje ter jih vodi pri odkrivanju in raziskovanju filozofskih problemov;
 • spodbuja razmišljanje o temeljnih vprašanjih človeka, sveta, družbe in narave; 
 • nadizira delo in disciplino dijakov, jih ustno in pisno ocenjuje, kar vključuje tudi sestavljanje in popravljanje pisnih testov;
 • sodeluje tudi z drugimi učitelji v kolektivu, predvsem z razredniki dijakov, ravnateljem, svetovalno službo in starši;
 • izvaja tudi individualno in skupinsko delo z nadarjenimi dijaki, pripravlja učence na tekmovanja;
 • pripravi letni učni načrt in dnevne učne priprave;
 • redno se strokovno izobražuje na seminarjih in v študijskih skupinah. 
   

Osebnostne lastnosti:

Učitelj filozofije ima smisel za vzgojo mladostnikov, saj delo ni zgolj posredovanje znanja, ampak zahteva zanimanje za življenje in potrebe dijakov. Za delo je potrebna potrpežljivost, zbranost, pozornost in sposobnost hitrega odločanja. Dijake navaja na dialog, strpnost in argumentirano izražanje stališč. 

Pogoji dela:

Poučevanje je zaradi dela z učenci in težav v kolektivu včasih povezano tudi s stresnimi situacijami, zato mora morebitne nesporazume učitelj filozofije reševati strpno in preudarno. 

Delovni pripomočki:

Učitelj filozofije pri svojem delu uporablja učbenike, priročnike z vajami, leksikone, avdiovizualna sredstva in računalnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri
 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov.
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro in učence voditi pri odkrivanju in raziskovanju filozofskih problemov. 
Zna pripraviti zanimivo uro.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: