Srednješolski učitelj za angleški jezik

Izvaja pouk.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki, kot so oddelčna skupnost, razredništvo, razširjeni program, dopolnilni pouk, interesne dejavnosti;
 • pripravlja dijake na tekmovanja, je njihov mentor pri raziskovalnih nalogah;
 • usmerja dijake k razvoju medkulturnih stikov in sporazumevanju v angleškem jeziku;
 • med učnim procesom spodbuja dijake, spremlja njihov napredek, preverja in ocenjuje doseženo jezikovno znanje ter spretnosti;
 • doma in v šoli načrtuje, sestavlja in popravlja preizkuse znanja;
 • je mentor učiteljem začetnikom. 
   

Osebnostne lastnosti:

Učitelj angleškega jezika je odprt, razgledan, razumevajoč, strpen, prilagodljiv in samostojen. Ima smisel za delo z mladimi, s katerimi zna vzpostaviti kakovosten in enakovreden odnos. Trudi se, da je ozračje v razredu sproščeno, a hkrati delavno. Pri učenju jezika upošteva individualne posebnosti dijakov in temu prilagaja tudi način učenja. Zaveda se, da s svojimi Interesi in osebnostne lastnosti in vrednotami vpliva na svoje dijake. Vse bolj so pri pri delu poudarjene tudi osebnostne lastnosti učitelja, ki so potrebne za uspešno timsko delo. 

Pogoji dela:

Ob nenehnem stiku z dijaki se lahko pojavijo stresne in konfliktne situacije. 

Delovni pripomočki:

Učni načrt določa posebne standarde glede prostora, opreme in učnih gradiv. Pouk angleškega jezika tako poteka v učilnici, ki je sodobno opremljena z avdiovizualnimi sredstvi (projektor, platno, program Power Point, LCD televizor). Kakovostno izvedbo pouka omogočata tudi knjižnica z referenčno literaturo in uporaba računalniške učilnice. Dijaki imajo za samostojno delo možnost uporabe avdio in videogradiv za razvijanje slušnega razumevanja, računalniške programske opreme s programi za učenje angleškega jezika, videogradiva za razvijanje sporazumevalnih sposobnosti in gradiva o ustrezni interakciji in medkulturnem sporazumevanju. Učitelj angleškega jezika pozna šolsko zakonodajo in ravna v skladu z njo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Dobro pozna kataloge znanja ter predmetne izpitne kataloge za maturo in poklicno maturo ter učna gradiva.
 • Zna spretno voditi in usmerjati skupine dijakov
 • Zna pisati dnevne učne priprave in izdelati letni učni načrt.
 • Zna izpeljati učno uro angleškega jezika in pri tem uporabljati sodobne pripomočke, ki so na voljo.
Popravlja napake v jeziku.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: