Skladiščnik

Skladiščnik zna voziti viličar.

Kaj delavec običajno dela:

  • prevzema, hrani in izdaja blago;
  • s štetjem, tehtanjem in merjenjem nadzoruje ujemanje količin;
  • transportira in označi blago v skladišču ter beleži prispele količine blaga;
  • sodeluje s službo za nadzor kakovosti;
  • vodi evidence o blagu in artiklih ter redno preverja stanje zalog;
  • pripravi naročilo za izdajo blaga in oddano blago razknjiži;
  • izvaja inventure.
     

Osebnostne lastnosti:

Skladiščnik je zanesljiva, vestna in odgovorna oseba s smislom za organizacijo. Odlikuje ga redoljubnost in natančnost, rad ima urejene prostore. Zaradi rokovanja z raznovrstnim blagom (tudi višje vrednosti) mora biti pošten.

Pogoji dela:

Delo skladiščnika vključuje tudi rokovanje z nevarnimi, strupenimi, vnetljivimi in eksplozivnimi snovmi, kar lahko vodi do poškodb. V skladu z varnostnimi predpisi uporablja zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji, rokavice, vetrovka in dežni plašč. 

Delovni pripomočki:

Skladiščnik si pri prevozu blaga pomaga z viličarjem, poleg tega pa pri svojem delu uporablja različne ročne pripomočke, kot so klešče, izvijači, metri, tehtnice, kalkulator. Pomaga si tudi z osebnim računalnikom. K dokumentaciji sodijo dobavnice, tovorni listi, odpremnice. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima opravljen tečaj skladiščnega poslovanja in izpit iz varstva pri delu.
  • Pozna postopke prevzema in izdaje blaga. 
  • Zna preveriti, ali se prejeta količina blaga ujema s količinami na spremnih dokumentih.
  • Zna ukrepati v primeru reklamacij.
Skladišče je urejeno na paletah.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: