Ravnatelj osnovne šole

Vodi OŠ.

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja dela in naloge poslovodnega in pedagoškega vodje zavoda v osnovni šoli, srednji šoli ali v vzgojnem domu v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom;
 • načrtuje, organizira, vodi in nadzoruje delo na šoli;
 • skrbi za stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v šoli;
 • pripravlja program razvoja šole in je odgovoren za njegovo uresničevanje;
 • pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo;
 • odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev;
 • vodi delo učiteljskega zbora in podpisuje javne listine zavoda;
 • zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil ter za namensko porabo sredstev šole;
 • skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma drugimi zakonitimi zastopniki učencev.
   

Osebnostne lastnosti:

Ravnatelj mora imeti smisel za delo z ljudmi, nagnjenje do menedžerskega in organizacijskega dela. Dobro mora opazovati in prepoznavati značaje, biti mora takten, komunikativen in sposoben razumevanja občutij drugih. Pomembno je, da je odgovoren, odločen in da zna zagovarjati svoje stališče. Biti mora samozavesten, sposoben javnega nastopanja in timskega dela.

Pogoji dela:

Ravnatelj dela v pisarni, druge aktivnosti, ki terjajo neposredno komunikacijo, pa pomenijo veliko gibanja med zaposlenimi in učenci. Ritem dela se nenehno spreminja. Delo je samostojno, skupinsko, veliko je stikov z drugimi zaposlenimi, učitelji, strokovnimi delavci, učenci, starši in zunanjimi ustanovami ter posameznimi izvajalci del. Administrativna opravila izvaja pretežno sede v prisiljeni drži, kar obremenjuje hrbtenico. Delo z ljudmi prinaša psihološke obremenitve: intelektualne, psiho-senzorne in emocionalne. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja računalniško opremo in različna programska orodja za urejanje besedil, statistično obdelavo in vodenje evidenc. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima univerzitetno izobrazbo.
 • Dobro mora poznati in znati uporabljati Zakon o osnovni šoli in drugo zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja. 
Ima smisel za delo z ljudmi.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: