Okrožni sodnik

Sodnik potrjuje sodbo s sodniškim kladivom.

Kaj delavec običajno dela:

 • delo okrožnega sodnika obsega zadeve iz civilnega premoženjskega in kazensko pravnega področja;
 • opravlja naloge varstva lastnine, položaja delavcev in delovnih ljudi ter svoboščin in pravic človeka ter na delovnih in socialnih sodiščih;
 • vodi sodne obravnave v civilnih in kazenskih zadevah;
 • med vodenjem obravnave pridobiva informacije, potrebne za dognanje resnice;
 • za pojasnitev nejasnosti opravlja osebne oglede ali se posvetuje z različnimi izvedenci in pričami;
 • predstavljene dokaze in pričevanja uporablja skupaj z obstoječim zakonom kot osnovo za presojanje; 
 • presojo in odločitev objavi v obliki sodbe, ki jo razglasi v prisotnosti strank in drugih navzočih, in jo kratko obrazloži s poukom o pravici do pritožbe;
 • presoja in odloča tudi v senatu, kjer sodeluje z drugimi sodniki in sodniki porotniki; 
 • odloča in soodloča o kaznivih dejanjih, za katera je zagrožena zaporna kazen večja od treh let in v civilnih sporih večje vrednosti.
   

Osebnostne lastnosti:

Od okrožnega sodnika se zahteva abstraktno in logično-analitično mišljenje, zlasti za dojemanje in presojanje dejanskega stanja. Okrožni sodnik mora delo opravljati vestno in pošteno. Pri razsojanju mora biti nepristranski. Delo zahteva samostojnost, iniciativnost in smisel za organizacijo dela. Delo opravlja v stiku z ljudmi - v obliki pogovorov, sodelovanj na sestankih in nastopov v javnosti. Imeti mora interes za stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti.

Pogoji dela:

Dela na sodišču s splošno pristojnostjo, t.j. na okrožnem sodišču. Delo opravlja v zaprtem, urejenem delovnem okolju pisarne sodne dvorane v kateri se nahaja v času poteka sojenja. V pisarni dela sam, sprejema tudi stranke vpletene v sodni spor in strokovnjake ali izvedence iz različnih strokovnih področij. Delo opravlja predvsem sede, za pisarniško ali sodniško mizo. Stoji in hodi le pri prenašanju raznih dokumentov ali, ko odide po službenih opravkih. Pri vodenju sodnih obravnav je izpostavljen določenim psihičnim obremenitvam.

Delovni pripomočki:

Uporablja osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke za pisanje sodnih odločb. Pri obravnavanju sodnih primerov se srečuje z različnimi dokaznimi gradivi, ki mu pomagajo pri odločanju in razsojanju. To so dokazi po listinah in izvedenska mnenja. Pri delu spremlja zapisnik, ki se vodi o sodnem primeru, uporablja različno pravno strokovno literaturo in Uradni list Republike Slovenije.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • ima univerzitetno izobrazbo ali v tujini pridobljeno in nostrificirano diplomo pravne fakultete ter opravljen pravniški državni izpit; 
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije, aktivno obvladati slovenski jezik, poslovno sposobnost in imeti dopolnjenih 30 let starosti; 
Roke podpisujejo dokument.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: