Odvetnik

Ženska v pisarni pred računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

 • strankam svetuje, kako naj se izognejo pravnim problemom, ki bi jih morale reševati pred sodišči, pred pristojnimi organi in arbitražami; 
 • se bori za zakonite pravice stranke in daje pravno pomoč v skladu s predpisi o odvetništvu ter drugimi veljavnimi predpisi;
 • sestavlja vse vrste pogodb; 
 • zastopa stranke pred sodišči v kazenskih, civilnih, gospodarskih, upravnih, delovnih, dednih in drugih zadevah; 
 • v imenu stranke po pooblastilu sklepa posle, podpisuje pogodbe, zastopa in daje izjave;
 • vodi skupščine delniških družb, sestavlja zadolžnice, zemljiškoknjižne, registrske in druge predloge, sestavlja vloge za stranke, sestavlja vse vrste tožb, odškodninske zahtevke, pripravlja interne akte v podjetjih, svetuje pri gradnji in prenovi ali sodeluje pri postopkih javnih naročil; 
 • kot stečajni upravitelj vodi postopke stečaja.
   

Osebnostne lastnosti:

Biti mora vesten, pošten in odgovoren. Zaupanje stranke je osnovno vodilo njegovega dela, zato mora odvetnik vse, kar mu stranka zaupa, varovati kot strogo tajnost, prav tako pa tudi vsi zaposleni v odvetniški pisarni. Poleg navedenega mora biti zaradi dinamičnega, velikokrat stresnega in zahtevnega poklica tudi strpen. Imeti mora smisel za dobro organizacijo dela. Zanimajo ga novosti in stalno izpopolnjevanje. 

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti pri delu odvetnika ni. Odvetnik dela v zaprtih, urejenih delovnih okoljih, kot so: odvetniška pisarna, sodišče, poslovni prostori strank, občine, tožilstva, društva ali zapor v primeru priprte stranke. Dela večinoma sede, pri tem predvsem piše, govori in posluša. Delo opravlja občasno tudi zunaj, na sestankih, pri ogledih ali rekonstrukcijah dogodkov. Stike ima s strankami ter z drugimi odvetniki, sodniki, tožilci, pravniki in poslovnimi partnerji. Odvetnikov delavnik časovno ni določen. Dopoldne je ponavadi na sodišču, potem pa dela v svoji pisarni. Za sprejem strank ima določene uradne ure.

Delovni pripomočki:

Odvetnik dela v urejenem prostoru za opravljanje odvetniškega poklica. Poleg prostora mora imeti tudi primerno opremo, osebni računalnik in druge pisarniške pripomočke ter pisarniški material. Pri delu uporablja pravno strokovno literaturo, priročnike in zakone. V zadnjem času je skoraj nujno potreben tudi avtomobil. Za zastopanje na sodiščih potrebuje posebno oblačilo, odvetniško togo, kar je v skladu s predpisanimi standardi oblačenja na sodišču. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima univerzitetno izobrazbo pravne smeri. 
 • Ima opravljen pravniški državni izpit.
 • Pozna načela odvetniške etike in prakse, s čimer prispeva k pravnemu redu in zakonitosti.
 • Aktivno obvlada slovenski jezik. 
 • Obvlada pisno in ustno komuniciranje. Ima obsežno besedišče, obvlada pravno izrazoslovje.
 • Ima smisel za dobro organizacijo dela, ima administratorska znanja in veščine.  
 • Sposoben je logično-analitičnega mišljenja in sklepanja, ko presoja o dejanskem stanju. 
 • Sposoben je ustvarjalnega razmišljanja, hitro zaznava spremembe.
Moški pregleduje dokumente pred drugima dvema osebama.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: