Mlekar

Krave med molžo

Kaj delavec običajno dela:

  • delo zajema pridobivanje in predelavo mleka v mlečne izdelke, pakiranje, skladiščenje, zagotavljanje kakovosti; 
  • vzdržuje in čisti stroje in naprave za predelavo mleka;
  • opravlja tudi laboratorijsko kontrolo mleka in mlečnih izdelkov ter pomožnih materialov;
  • jemlje in pripravlja vzorce za analize ter za senzorno kontrolo mleka in mlečnih živil;
  • vodi evidenco vzorcev in analiz, evidenco proizvodnje.
     

Osebnostne lastnosti:

Mlekar ima poudarjen smisel za osebno higieno in higieno naprav, s katerimi dela. Biti mora psihično stabilen in zmožen analiziranja podatkov. Zna sprejemati odločitve in v posebnih situacijah hitro in odgovorno ukrepa. Dobro zaznava in ločuje različne okuse, vonje in barvne odtenke. 

Pogoji dela:

Dela v proizvodnih obratih in zunaj pri prevzemu mleka. Izpostavljen je večjim temperaturnim spremembam, vlagi, mokroti, smradu, hrupu in vibracijam, prepihu in različnim kemijskim sredstvom, okužbam ter umetni svetlobi. Delo opravlja stoje, med hojo, med pripogibanjem, doseganjem in dvigovanjem težjih bremen. Premikajoči deli strojev so nevarni za mehanske poškodbe, sje  delovna obleka, s katero se delavec zavaruje in prepreči okvare in poškodbe. 

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja tako enostavna orodja, opremo in stroje kot tudi računalniško vodeno procesno opremo. Pri prevzemu mleka uporablja zbirne cisterne, črpalke, merilne naprave, hladilnice in skladiščne tanke za shranjevanje mleka. Pri toplotni obdelavi in standardizaciji mleka in mlečnih izdelkov potrebuje pasterizator, separator, homogenizator, dezodorator in sterilizator. Uporablja skladiščni trak in pakirni stroj.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • izobražuje se na srednji živilski šoli in pridobi splošna strokovna in praktična znanja po programu živilec; 
  • seznanjen je s tehnologijo predelave živil;
  • pozna prehranske potrebe in zahteve človeka;
Priprava sira
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: