Kmetijski inšpektor

Nadzoruje investicije za razvoj podeželja.

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja identifikacijo in registracijo živali na kmetijskih gospodarstvih;
  • nadzoruje investicije za razvoj podeželja, neposredne podpore v kmetijstvu po izplačilih in dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
  • preverja pravilnost podatkov v uradnih registrih ministrstva za kmetijstvo;
  • nadzoruje kakovost semenskega materiala in mineralnih gnojil ter GSO- gensko spremenjenih organizmov v semenskem material;
  • nadzoruje, ali je hrana rastlinskega izvora, ki je namenjena uporabnikom, pridelana varno;
  • odvzema različne vzorce tal, kmetijskih pridelkov in reprodukcijskega materiala za zavarovanje dokazov v inšpekcijskem postopku;
  • sodeluje z drugimi inšpekcijskimi službami; 
  • odreja ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti. 

Osebnostne lastnosti:

Pri delu je pomembna umirjenost, ki vzbuja zaupanje v strokovne sposobnosti, občutek kdaj in na kakšen način pokazati avtoriteto, da potencialnega kršitelja prepriča v spoštovanje zakonodaje in prilagoditev realnega stanja okvirom, ki so zakonsko predpisani. Zaželena je iznajdljivost, poštenost in trdnost, če se znajde v situaciji, ko mora pridobiti dodatne informacije, ali se zaščititi pred izsiljevanjem in podkupovanjem. Pomembna je tudi enakopravna obravnava ljudi, odgovoren odnos do dela in dosledno varovanje osebnih in tajnih podatkov. 

Pogoji dela:

Poklic je zelo dinamičen in raznolik, s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Zaradi uporabe računalnika so obremenjene oči ter hrbtenica zaradi prisiljene sedeče drže. Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb okončin (zvini, zlomi) pa tudi ugrizov domačih živali. Zaradi nestrinjanja nekaterih ljudi z zakonodajo in sistemom je delo kmetijskega inšpektorja lahko tudi precej stresno.

Delovni pripomočki:

Osnovna oprema kmetijskega inšpektorja je računalnik s programsko in računalniško opremo, saj pri delu uporablja različne spletne aplikacije. Izpolnjuje obrazce, preverja GERKE - grafične enote rabe kmetijskih gospodarstev, vodi dokumentacijo upravnih postopkov ter jih vodi v spisih. Za svoje delo potrebuje prevozno sredstvo, saj je delo kmetijskega inšpektorja tudi terensko. Poleg tega uporablja pripomočke za delo na terenu, kjer odvzema vzorce zemlje in krme za razne analize. Spremlja strokovno literaturo, zakonodajo, uporablja priročnike in tehnološka navodila z različnih področij. Pri delu uporablja tudi telefon in elektronsko pošto.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo biotehniške smeri agronomija ali zootehnika- univerzitetni program; 
  • najmanj pet let delovnih izkušenj;
Nadzoruje kakovost semenskega materiala.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: