Častnik

Častnik opravlja poveljniške dolžnosti.

Kaj delavec običajno dela:

  • opravlja poveljniške dolžnosti v enotah Slovenske vojske, kot so vod, četa, baterija;
  • pomaga poveljniku pri poveljevanju in ga nadomešča med odsotnostjo;
  • poveljuje vodu, odgovarja za bojno pripravljenost, načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje delo v notranjih organizacijskih enotah;
  • z napredovanji in dodatnimi usposabljanji se širi obseg njegovih nalog ter odgovornosti, prav tako napreduje v činu in položaju.

Osebnostne lastnosti:

Ima veselje za delo z ljudmi in sposobnost timskega dela ter ustvarjalnega, konstruktivnega in strateškega razmišljanja. Ima zmožnost presojanja in hitrega odzivanja ter spoštovanje do domovine in vojaške organizacije. Pripravljen je na fizične in večje psihične napore ter hitro in učinkovito reševanje težav in sprejemanje odločitev. Častnik mora imeti lastnosti, kot so: vztrajnost, skrben odnos do dela, komunikativnost, motiviranost, veselje do nošenja uniforme, veselje do dela z oborožitvijo in materialno-tehničnimi sredstvi, občutek za pravičnost in dar za opazovanje.

Pogoji dela:

Varnostni ukrepi in postopki so natančno določeni za vsako dejavnost, ki se izvaja v Slovenski vojski. Pri delu upošteva splošne predpise o varstvu pred požarom ter predpise o varnosti in zdravju delavcev pri delu, pri rokovanju z orožjem in minsko-eksplozivnimi sredstvi pa upošteva še dodatne varnostne ukrepe. Častnik je lahko napoten tudi na opravljanje vojaške službe v tujino.

Delovni pripomočki:

Častnik pri svojem delu nosi uniformo in uporablja orožje in opremo, predpisano za njegovo delovno mesto. Na štabnih dolžnostih uporablja sodobno računalniško opremo in ostale elektronske pripomočke.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 6 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano visokošolsko izobrazbo.
  • Ima opravljena dodatna urjenja za določene vojaške naloge, specialistična urjenja za konkretne vojaške dolžnosti ter specialistične tečaje za pridobitev in ohranjanje licenc za delo na različnih dolžnostih. Slovenska vojska izvaja vsa potrebna izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnimi načrti in potrebami.
branje zemljevida
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: