Policist

Policisti na cesti

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja varnostne zadeve na področju splošnih policijskih zadev, mejnih zadev in prometne varnosti;
 • varuje življenja, zagotavlja varnost ljudi in premoženja, preprečuje kazniva dejanja, odkriva in prijemlje storilce kaznivih dejanj in drugih iskanih oseb, nadzira in ureja promet na javnih cestah; 
 • sodeluje pri ogledu prometnih nezgod, kontroli prehajanja državne meje, varuje določene osebe in objekte, vzdržuje javni red, varuje javne shode in javne prireditve, preprečuje kazniva dejanja v železniških objektih in na vlakih ter preprečuje uničevanje naravnega in bivalnega okolja; 
 • sodeluje pri odpravljanju posledic, nastalih zaradi elementarnih in drugih nesreč; 
 • sodeluje pri izvajanju privedb, ugotavljanju bivališča in vročanju ustreznih pošiljk na prošnjo državnih organov;
 • pripravlja potrebne pisne izdelke in poročila.
   

Osebnostne lastnosti:

Policist ima interes za delo z ljudmi in za odkrivanje ter preprečevanje dejanj, ki ogrožajo varnost ljudi in njihovega premoženja. Zaželene lastnosti za opravljanje poklica so: komunikativnost, psihofizična stabilnost, odgovornost, sposobnost opazovanja, presojanja, hitrega odzivanja na dražljaje iz okolja, fleksibilnost, doslednost in odločnost, lojalnost zakonski ureditvi, tolerantnost in sposobnost timskega dela.

Pogoji dela:

Policist opravlja naloge s povečano nevarnostjo za zdravje in poškodbe pri delu. V posameznih primerih je ogroženo tudi njegovo življenje. Zaradi tega pri svojem delu uporablja zaščitna sredstva, opremo in različne pripomočke. Najučinkovitejši varovalni ukrep je dosledna uporaba znanj, veščin in spretnosti, ki jih je pridobil v času šolanja oz. usposabljanja. Praktična uporaba naučenega, na primer v postopku z osebo pri legitimiranju ali privedbi, lahko bistveno zmanjša možnost poškodbe. Policist opravlja naloge pretežno na terenu, zaradi česar je izpostavljen vremenskim in drugim škodljivim vplivom. Kot pooblaščena uradna oseba je dolžan opravljati delo v posebnih pogojih, kot je: delo ob nedeljah in praznikih, delo v deljenem delovnem času, nočno delo, delo, daljše od polnega delovnega časa, dežurstvo kot redna oblika dela ali dežurstvo, ki se odreja izjemoma, ko je to potrebno iz varnostnih razlogov. 

Delovni pripomočki:

Pri opravljanju nalog nosi predpisano uniformo, ima posebno opremo in uporablja osebna zaščitna sredstva, dihalno masko in zaščitne rokavice. Kot pooblaščena uradna oseba ima službeno izkaznico, nosi orožje in strelivo, sredstva za vklepanje, gumijevko (prisilna sredstva), sredstvo za zveze in službeno torbico, v kateri so zapisniki, razna potrdila, alkotesti, bloki za mandatno kaznovanje in drugi pripomočki. Policist opravlja naloge pretežno na terenu, kjer uporablja vozilo s predpisanimi simbolnimi oznakami in dodatno vgrajeno opremo. Za pisanje poročil, uradnih zaznamkov, kazenskih ovadb in predlogov sodniku za prekrške uporablja računalnik. Za hiter dostop do informacij uporablja bazo podatkov in elektronsko pošto. V nevarnih okoliščinah, npr. ob kontroli prometa pri pobegu storilcev hujšega kaznivega dejanja, uporablja zaščitni neprebojni jopič in čelado. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednješolsko strokovno izobrazbo. 
 • Ima opravljeno 18-mesečno usposabljanje na Policijski akademiji.
 • Ima splošno-teoretična znanja: aktivno obvlada slovenski jezik ter tuji svetovni jezik, znanje matematike, zgodovine, zemljepisa in psihologije. 
 • Ima strokovna znanja: notranje zadeve, praktični postopek s samoobrambo, policijska taktika, kazensko pravo, pravo o prekrških, kriminalistika in prometna varnost. 
 • Obvlada komunikacijske veščine ter veščine izpraševanja in vodenja.
 • Ima vozniški izpit B-kategorije.
Policista na konju
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: