Matičar

Poročni par pred matičarjem.

Kaj delavec običajno dela:

 • odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov v matičnih upravnih zadevah in postopa po pravilih, ki jih ureja upravni postopek. Matične zadeve, kjer je predpisano, da se odloča v upravnem postopku ali usklajuje uradne evidence (vpisuje v matično knjigo), so: vpis rojstva, vpis sklenitve zakonske zveze in vpis smrti na podlagi odločbe, priznanje očetovstva, priznanje materinstva, sprememba priimka po razvezi, sprememba osebnega imena, pridobitev državljanstva, prenehanje državljanstva;
 • sprejema vloge strank ter vodi in usmerja upravni postopek;
 • pridobiva dodatne podatke in pojasnila strank v postopku, tudi z morebitnimi zaslišanji prič; 
 • po zaključenem upravnem postopku strankam izdaja upravne odločbe.
   

Osebnostne lastnosti:

Matičar je natančen, zanesljiv in odgovoren. Zmožen je kritičnega presojanja in samostojnega odločanja, ustvarjalnega reševanja problemov, je inovativen pri zaslišanjih strank in prič v postopku. Sposoben je prilagajanja in hitrega odzivanja. Je psihofizično zdrav, čustveno stabilen, komunikativen, in optimističen, kar je pomembno, saj je večino časa dela z ljudmi. 

Pogoji dela:

Matičar je zaposlen v državni upravi, kjer delo poteka v okviru neenakomerno razporejenega uradnega delovnega časa (pet dni v tednu ter vsako prvo soboto v mesecu, a ne več kot 40 ur tedensko). Dela v pisarni, zaradi prisiljene sedeče drže so možne poškodbe ali okvare hrbtenice in ramenskega predela ter vnetja zapestja in slabšanje vida, zato mora matičar spoštovati pravila varstva pri delu. Narava dela (vezanost zadev na časovne roke) pogosto povzroča tudi stres ter s stresom povezane druge zdravstvene težave. 

Delovni pripomočki:

Matičarjev osnovni delovni pripomoček je računalnik, uporablja pa tudi drugo pisarniško opremo (tiskalnik, skener, elektronsko podpisno tablico, čitalce kartic itd.). Matičar za potrebe svojega dela pozna in uporablja različne področne materialne predpise (zakone, uredbe, pravilnike, postopkovnike itd.).

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • ima predpisano visoko šolo družboslovne smeri ter opravljeno pripravništvo v državni upravi, 
 • ima opravljen strokovni izpit iz Zakona o upravnem postopku, izpit za matičarja in vozniški izpit,
 • zna voditi upravne postopke ter pozna tudi druge materialne predpise, ki so vezani na posamezne upravne postopke, 
 • poznati mora pravila oblačenja, protokola in pravila nastopanja,
 • varovati mora zasebnost strank in je zavezan spoštovanju etičnega kodeksa javnih uslužbencev,
Oseba za pisalno mizo z dokumenti.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: