Inspicient

Vaja v gledališču.

Kaj delavec običajno dela:

 • dela v gledališču, včasih pa tudi v sklopu televizijske in filmske produkcije;
 • za posamezno igro si v scenarij dopiše natančen tehnični potek predstave;
 • poskrbi za podnapise ali nadnapise, če gre za predstavo (ali del predstave) v tujem jeziku;
 • organizira, vodi ter izvaja dela pri opremljanju prireditev s tonskimi zapisi;
 • poskrbi za snemanje glasbe in zvočnih efektov na predstavah;
 • skrbi za organizacijo vaj in predstav v matičnem gledališču in na gostovanjih;
 • skrbi za pravilno postavitev prizorišč in opreme na vajah in predstavah;
 • spremlja prisotnost sodelujočih na vajah in predstavah ter zagotavlja disciplino na odru;
 • med potekom predstave nenehno spremlja dogajanje na odru;
 • skrbi za pravočasno odpravo napak in vzdrževanje akustično-tehničnih naprav;
 • zagotavlja, da je vsaka ponovitev izvedena kakovostno kot na premieri;
 • vodi dnevnik dela za vaje in predstave.

Osebnostne lastnosti:

Ker je inspicient odgovoren za organizacijsko vodenje vaj in predstav ter koordinacijo dela med vsemi strokovnimi sodelavci v gledališču, mora biti sposoben delati tudi v stresnih okoliščinah. Poleg odličnih organizacijskih spretnosti, mora imeti veliko mero samoiniciativnosti in dobro razvite komunikacijske spretnosti. Inspicient mora biti natančen, včasih pa v stiku z ljudmi tudi avtoritativen. K dobremu opravljanju dela pripomoreta tudi senzibilnost in sposobnost empatije, saj svoje sodelavce motivira in spodbuja. 

Pogoji dela:

Delo poteka v deljenem delovnem času, in sicer od desetih dopoldne do dveh popoldne potekajo vaje, od sedmih do desetih oziroma enajstih zvečer pa potekajo gledališke predstave. Med drugo uro popoldne in sedmo zvečer lahko opravlja tudi druga organizacijska ter koordinacijska dela. Delo je naporno v smislu nenehnih stikov z ljudmi, poleg tega inspicient opravlja naloge, ki imajo precejšen vpliv na poslovanje gledališča. Dela pretežno ob umetni svetlobi. 

Delovni pripomočki:

Inspicient pri svojem delu najpogosteje uporablja računalnik in telefon. Poleg scenarija, kamor si beleži vse pomembne podrobnosti predstave, vodi tudi inspicientsko knjigo oziroma tako imenovana poročila o delu. Pri delu lahko uporablja tudi druga delovna orodja, kadar je potrebno določen element scenografije popraviti ali pa pripraviti po navodilih režiserja. Med izvajanjem predstave je s tehnično ekipo, skupaj z lučkarjem, tonskim mojstrom, strojnikom, odrskim postavljalcem in igralci povezan preko posebnih sistemov za komunikacijo (telekomunikacijske oziroma radijske povezave za komunikacijo na daljavo). 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima najmanj srednješolsko izobrazbo.
 • Dobro pozna gledališko dejavnost.
 • Ima opravljen izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti.
Vaja v gledališču.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: