Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

Vertical Tabs

O šoli

Začetki delovanja predhodnice današnje šole so bili že v letu 1945. Šola na današnji lokaciji je bila zgrajena v letu 1960.

Šola stoji v prijetni okolici pod grajskim hribom na Poljanah.

V šoli danes izobražujemo dijake za poklice farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, laboratorijski tehnik in zobotehnik. V letošnjem šolskem letu smo začeli izobraževati za poklic kozmetični tehnik po prenovljenem programu. Program je sodobnejši, obogaten z nekaterimi moduli, ki jih zahteva napredek stroke, nudi izbirnost. Program je modularno zasnovan, posamezni moduli so zaključene celote, nekateri izmed njih pa omogočajo pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Program ima tudi več praktičnega usposabljanja pri delodajalcu.

V teku so tudi prenove vseh ostalih treh programov, ki jih šola izvaja. Prednosti prenovljenih programov bodo podobne, kot jih ima program kozmetični tehnik. Predvidoma jih bomo začeli izvajati v šolskem letu 2008/09. Vsi poklici, za katere izobražujemo, so primerni tako za fante kot dekleta, so lepi in hvaležni, saj so namenjeni človeku, ki potrebuje pomoč. Te poklice ljudje zelo cenijo, saj zahtevajo strokovno odgovornega delavca z visokimi moralno - etičnimi vrednotami.

V šoli se lahko pohvalimo z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami pri izobraževanju za tako zahtevne in odgovorne poklice. Ne izobražujemo pa samo mladine. Naša dejavnost obsega tudi izobraževanje odraslih. Z doseženim uspehom naših dijakov ob koncu šolskega leta, na poklicni maturi in na različnih tekmovanjih izven šole smo lahko zadovoljni. Večina staršev in dijakov se vedno bolj zaveda lastne odgovornosti za svoj uspeh in napredek.

K celostnemu oblikovanju mladega človeka veliko prispevamo tudi z bogato ponudbo interesnih dejavnosti. V okviru proste izbire ponujamo vrsto zanimivih dejavnosti, tako da lahko vsak dijak izbere dejavnost, ki ga veseli oziroma zanima. Obvezni del interesnih dejavnosti pa načrtujemo tako, da pokrivamo tista področja, za katera menimo, da so za celostni razvoj dijakov potrebna, pa jih znotraj pouka ne moremo uresničiti. V višjih letnikih dijaki v okviru obveznega dela interesnih dejavnosti poglabljajo in bogatijo strokovna znanja, ki so jih pridobili pri strokovno teoretičnih predmetih in praktičnem pouku. Ker se v šoli vedno bolj zavedamo, da je potrebno delo tudi dolgoročno načrtovati, smo se v šolskem letu 2005/06 lotili oblikovanja poslanstva in vizije šole, pa tudi, katere vrednote želimo v šoli pri svojem delu živeti in razvijati. K oblikovanju vizije in poslanstva smo povabili vse udeležence izobraževanja - delavce šole, dijake, starše in socialne partnerje.

Tudi dobri materialni pogoji so za delo nepogrešljivi. Ministrstvo za šolstvo in šport namenja šoli veliko sredstev, saj spadajo naši programi med najdražje srednješolske programe v Sloveniji. Da lahko sledimo stroki na vseh štirih področjih, namenjamo opremljanju tudi lastna sredstva, ustvarjena z izobraževanjem odraslih. Pomemben delež za nakup učnih pripomočkov vsako leto šoli namenijo tudi starši s prostovoljnim prispevkom. Učiteljski zbor se zaveda odgovornih nalog, ki so jih šoli zaupali starši in družba.

Trudimo se, da bi še izboljšali že dosežene učne in vzgojne rezultate ter materialne pogoje za delo. Želimo, da bi šola postala dijakom še bolj prijazna in da bi ji starši polno zaupali.

Kje smo: 

Naslov

Zdravstvena pot
1
1000
Ljubljana
T: 
01 300 72 40
F: 
01 300 72 60