Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

Vertical Tabs

O šoli

BIC Ljubljana, VSŠ je ena izmed šol javnega zavoda BIC Ljubljana, ki je izobraževalna ustanova z več kot 160 letno tradicijo v izobraževanju. Poleg Višje strokovne šole v okviru zavoda delujejo še Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola in Medpodjetniški izobraževalni center. BIC Ljubljana, VSŠ je bila ustanovljena l. 2005. Letno izobražujemo preko 500 študentov rednega in izrednega študija Živilstva in prehrane ter Gostinstva in turizma, ki jim nudimo najnovejša znanja stroke.

Vpisna mesta:

Višja strokovna šola razpisuje prosta vpisna mesta za višješolska študijska programa:

Program

Skupna vpisna mesta  

Dodatna vpisna mesta

 

 

redni

izredni

redni

izredni

Gostinstvo in turizem

90

70

2

30

Živilstvo in prehrana

70

70

2

30

V višješolska študijska programa živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem se lahko vpišejo kandidati:

  • s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije, katerem koli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu za pridobitev poklicno-tehniške izobrazbe) oz. opravljenem poklicnem tečaju

  • z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

Študijska programa se izvajata v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov ali 400 ur praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oz. v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Študij (predavanja, laboratorijske, seminarske vaje ter praktično izobraževanje) traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Po zaključku vseh obveznosti diplomanti v programu Živilstvo in prehrana prejmejo naziv Inženir/ka živilstva in prehrane, v programu Gostinstvo in turizem pa naziv Organizator/ica poslovanja v gostinstvu in turizmu.

Študenti sodelujejo v različnih projektih, so prejemniki številnih nagrad na tekmovanjih nacionalne in mednarodne ravni, so prostovoljci, tutorji, številni objavijo svoje prve strokovne članke v času študija pri nas. Nudimo jim podporo preko Kariernega centra zavoda, tutorstva, referata. Dobro sodelujemo z različnimi inštitucijami v Sloveniji in v tujini, kar nam omogoča odlične priložnosti za nove izkušnje, znanja, projekte in spremljanje trendov. Prizadevamo si za aktivno in dobro sodelovanje s šolami v Sloveniji in s sorodnimi šolami v tujini (Italija, Turčija, Kanada, Srbija, Finska ...). Višja strokovna šola je na področju živilstva in prehrane pridružena članica ugledne mednarodne strokovne organizacije ISEKI-FOOD. Leta 2012 je šola postala članica tudi Evropskega združenja hotelskih in turističnih šol – AEHT, že vrsto let imamo vzpostavljeno tesno sodelovanje z ALMO – La Scuola Internazionale di Cucina Italina iz Colorna, ki sodi med najboljše šole italijanske kulinarike.

Pomemben del študijskih programov je praktično izobraževanje. Sodelujemo z več kot 200 podjetji v Sloveniji in tujini. V tujino pošiljamo na prakso vedno več študentov (preko Erasmus + in izven). Študentom gostinstva in turizma nudimo najnovejša strokovna znanja v šoli in na praksi v hotelih, restavracijah, v turističnih agencijah. Del prakse opravijo v centru kulinarike in turizma KULT316 (http://www.kult316.si/), ki je modern center BIC Ljubljana in nudi odlične pogoje za pridobivanje praktičnih znanj v konkretnem delovnem okolju pred opravljanjem prakse v podjetjih. V okviru KULT316 študente učimo organizacije gostinskih in turističnih dogodkov, delovanja restavracije, kavarne, vodenja recepcije, podajanja pravih turističnih informacij, hotelskega poslovanja … Program gostinstvo in turizem je torej zelo praktično usmerjen in nudi uporabna znanja. Študij je namenjen vsem, ki si želijo zaposliti v gostinskih in turističnih podjetjih ter tudi vsem, ki želijo ustanoviti podjetje ali nadaljevati z vodenjem družinskega podjetja na področju gostinstva in turizma.

Tudi študentom živilstva in prehrane nudimo najnovejša strokovna znanja v odlično opremljenih laboratorijih v šoli in na praksi v živilsko–prehrambnih podjetjih, farmacevtski industriji, v šolah, v prodajalnah z živili (npr. Učilna okusov, http://ucilnaokusov.si/), v gostinskih podjetjih ... Študenti pridobijo znanja o sestavi in kakovosti živil in njihovem vplivu na zdravje ljudi, znanja o tehnologijah živil, o trženju hrane, o proizvodnji zdrave, varne, varovalne hrane, podjetniška znanja, znanja o slaščičarstvu, pekarstvu in praktična znanja o proizvodnji piva v šolski mikropivovarni, ki se nahaja v KULT316. Naši študent pridobijo dobra splošna in predvsem uporabna specialna znanja. Tako se v podjetju lahko hitro in učinkovito vključijo v proizvodno-poslovni proces. Uveljavljajo se lahko pri reševanju konkretnih strokovnih nalog organiziranja in vodenja proizvodnje, zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa, vodenja različnih projektov ... Diplomant živilstva in prehrane zna ustrezno združiti svoja teoretična znanja iz strokovnih področij živilske tehnologije, prehrane in varne hrane v praksi pri reševanju praktičnih primerov v delovnem okolju. Pridobljeno znanje pa študentu omogoča tudi vodenje samostojnega podjetja.

BIC Ljubljana, VSŠ uspešno deluje, kar je plod dobrih priprav in zavzetega dela vseh strokovnih delavcev in sodelavcev, okolja in različnih inštitucij (MIZŠ …), delodajalcev, podjetij, ki sodelujejo v študijskem procesu. Osrednja pozornost zaposlenih strokovnih delavcev in sodelavcev na VSŠ je vedno posvečena študentom in ustvarjanju kakovostnih pogojev za njihov uspešen potek in zaključek študija. Zato je in bo naš najpomembnejši cilj tudi v bodoče kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki prevzemajo praktično izobraževanje in sodelujejo pri praktičnem delu študija ter zaposlujejo naše študente, diplomante.

Kje smo: 

Naslov

Ižanska cesta
10
1000
Ljubljana
T: 
01 280 7606
F: 
01 280 7620
Kdo smo: 

Mag. Tanja Gregorec, vss@bic-lj.si, T: +386 1 2807 606