Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola

Vertical Tabs

O šoli

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola deluje v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi novo knjižnico, moderno kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano ter posebno šolsko veterinarsko ambulanto.

Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika.

V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju.

Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi.

Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, žongliranje), različnih večdnevnih dejavnostih (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi), naravoslovnem raziskovalnem taboru, mobilnosti dijakov doma in v tujini in drugih pestrih interesnih dejavnostih.

Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

PROGRAM TEHNIŠKE GIMNAZIJE

Program tehniške gimnazije izvajamo od l. 1998. V šolskem letu 2008/09 smo se aktivno vključili v posodabljanje programa, ki poteka v okviru Konzorcija strokovnih gimnazij in vpisali prve dijake po novem programu tehniške gimnazije.

Tehniška gimnazija se od splošne razlikuje po strokovnih predmetih, ki jih začnemo izvajati v 2. letniku.

Cilji tega programa so usmerjeni v kakovostno pripravo na maturo in uspešno nadaljnje izobraževanje ter poklicno kariero. Poleg splošnih ciljev programa gimnazije so specifični cilji naše tehniške gimnazije: 

 • razvijati naravoslovno-tehniško mišljenje,

 • naučiti se uporabljati različne vire informacij,

 • razvijati veselje in interes za naravoslovje, zlasti za biologijo, kemijo, mikrobiologijo in biotehnologijo,

 • razvijati sposobnosti, ki so pomembne zlasti za študij naravoslovja.

Izbirni strokovni maturitetni predmet je BIOTEHNOLOGIJA, izbirna strokovna predmeta pa sta MIKROBIOLOGIJA in LABORATORIJSKE VAJE.
Drugi izbirni maturitetni predmeti so še: BIOLOGIJA, KEMIJA, FIZIKA, ZGODOVINA in DRUGI TUJI JEZIK.

BIOTEHNOLOGIJA je strokovni maturitetni predmet. Pri njem dijaki spoznajo biotehnološke procese, kjer z uporabo mikroorganizmov, celičnih in tkivnih kultur (biokultur) pridobivamo človeku koristne produkte, ki se uporabljajo v:

 • industriji živil in pijač (encimi, polisaharidi itd.),

 • farmacevtski industriji (proizvodnja zdravil, npr. antibiotikov),

 • medicini in veterini (cepiva, hormoni itd.),

 • kmetijstvu (razmnoževanje rastlin s tkivnimi kulturami, vzgoja brez virusnih rastlin, vzgoja rastlin odpornih na herbicide, insekticide, pomen simbioz v različnih ekosistemih, dušikove bakterije itd.),

 • kemični industriji (topila itd.),

 • energetiki (bioplin, etanol, biodizel itd.),

 • živinoreji (proizvodnja krmil in dodatkov krmi itd.),

 • varstvu okolja (biološko čiščenje odpadnih voda, zraka in zemlje).

Poseben poudarek je na moderni biotehnologiji, ki se ukvarja z izboljševanjem organizmov za pridobivanje zdrave hrane in novih zdravil.
Teoretični del predmeta je podprt z laboratorijskimi vajami, ekskurzijami in s projektnim delom, ki ga dijaki izvajajo samostojno pod vodstvom mentorja v 4. letniku.

Predmet LABORATORIJSKE VAJE je izbirni strokovni predmet, ki je oblikovan kot podpora izbirnemu strokovnemu maturitetnemu predmetu biotehnologija. Laboratorijske vaje omogočajo dijakom, da na podlagi eksperimentalnega dela in teoretičnega pouka odkrivajo bistvo obravnavane vsebine pri predmetu biotehnologija. Naučijo se uporabljati vire informacij in kritično vrednotiti podatke, dobljene na podlagi eksperimentalnega dela, iz strokovne literature oz. drugih virov informacij. 
Dijaki se usposobijo uporabljati tudi zahtevnejšo laboratorijsko opremo, opazovati spremembe pri različnih reakcijah, izvajati meritve in jih zapisovati. Naučijo se eksperimentalnih veščin, ki so pomembne za nadaljnji študij in za uporabo v praksi, znajo pravilno ravnati z odpadki in s tem varovati okolje.Po končanem izobraževanju se s pridobljenim znanjem z lahkoto vključijo v delo v različnih laboratorijih oz. v nadaljnji študij.

MIKROBIOLOGIJA je izbirni strokovni predmet, ki vključene vaje, laboratorijsko delo in delo na terenu.
Dijaki pri tem predmetu spoznajo:

 • življenjske procese v mikroorganizemskih celicah,

 • uporabo mikroorganizmov v industriji,

 • uporabo mikroorganizmov v ekologiji,

 • delovanje mikroorganizmov na druge organizme in njihovo življenjsko okolje,

 • mikrobe kot povzročitelje bolezni pri človeku in živalih in postopke za njihovo uničevanje.

PROGRAM VETERINARSKI TEHNIK

Veterinarski tehniki se usposobijo za zahtevnejša tehnično-operativna dela v veterinarstvu, živinoreji, trgovini za živali, pri oskrbi živali in drugod:
 

 • po nalogu veterinarjev izvajajo dela na področju zdravstvenega varstva živali, v veterinarsko-higienski službi (pomoč pri jemanju vzorcev in pregledu živil živalskega izvora), na področju reprodukcije (odvzemanje, pregledovanje in pripravljanje semena ter osemenjevanje, pomoč pri porodih);

 • se zaposlijo v veterinarskih ambulantah, policiji, vojski, prehrambni industriji in industriji zdravil;

 • oskrbujejo živali v živalskem vrtu;

 • sodelujejo pri prodaji in svetovanju v trgovini z živalmi in za živali;

 • asistirajo doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju, preventivnem cepljenju živali, skrbijo za veterinarske instrumente;

 • opravljajo različna dela v laboratorijih;

 • opravljajo dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo itd.

Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi  živali, razgibano delo in se ne bojijo umazanih rok. Imajo smisel za delo z živalmi, so delovni, odgovorni, vztrajni, vedoželjni in motivirani za učenje. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi. 
Delo poteka pogosto v težkih razmerah, na nekaterih delovnih mestih v umazaniji in smradu, velika je možnost poškodb (ugrizov, brc ipd.), zato morajo biti veterinarski tehniki dobrega zdravja. Ovire pri njihovem delu so lahko alergije ali barvna slepota.
Potrebna strokovna znanja dijaki pridobijo pri strokovnih modulih, in sicer pri: anatomiji in fiziologiji domačih živali, informatiki in poslovnem komuniciranju, oskrbi živali, laboratorijskem delu v veterinarstvu, veterinarski tehnologiji, vzreji in zdravstvenem varstvu hišnih živali in veterinarski tehnologiji rejnih živali ter pri izbirnih modulih. V vse module je vključeno tudi praktično delo. 

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI je nauk o zgradbi in delovanju telesa in je osnova za učenje drugih strokovnih predmetov. Dijaki se seznanijo z zgradbo živalskega telesa ter delovanjem organov in organ¬skih sistemov oz. živalskih organizmov. Spoznajo pomembne razlike v zgradbi in delovanju organov med različnimi vrstami domačih živali.

LABORATORIJSKO DELO V VETERINARSTVU je modul, pri katerem dijaki spoznajo različne vrste laboratorijev in načine dela v le-teh. Naučijo se ravnati z različnimi vrstami vzorcev, spoznajo laboratorijsko opremo in principe laboratorijskih metod.
Pri modulu OSKRBA ŽIVALI dijaki pridobijo temeljna znanja o ravnanju z živalmi ter o njihovih bivalnih in prehranskih potrebah. Naučijo se vzdrževati primerno bivalno okolje za živali in hkrati s tem se seznanijo z glavnimi ukrepi za zaščito zdravja živali in ljudi.

 
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA je strokovni modul, ki dijake seznanja s pogoji in vzroki nastanka bolezni, z najpomembnejšimi boleznimi domačih živali, s preventivnimi ukrepi; s temelji mikrobiologije in parazitologije, farmakologije, prve pomoči, kirurgije in z glavnimi veterinarsko tehničnimi deli. V ta modul je vključeno veliko praktičnega dela, ki se izvaja v azilu za zapuščene živali, živalskem vrtu in na terenu. 

Modul VETERINARSKA TEHNOLOGIJA izvajamo v 2. in 3. letniku in ga dijaki opravljajo kot obvezen strokovni modul za poklicno maturo, poleg izbranih sklopov iz drugih strokovnih modulov, s čimer dijaki izkažejo znanje veterinarstva. 

VZREJA IN ZDRAVSTVENO VARSTVO MALIH ŽIVALI je razdeljeno na vzrejo in zdravstveno varstvo mesojedov ter vzrejo in zdravstveno varstvo hišnih živali, kamor spadajo glodavci, plazilci, ptiči in akvarijske ribe.

Dijaki se seznanijo z življenjskimi razmerami, potrebami in oskrbo vseh naštetih živali ter njihovo zdravstveno problematiko. Posebno pozornost namenjamo dobrobiti živali.
VETERINARSKA TEHNOLOGIJA REJNIH ŽIVALI je namenjena dijakom, ki jih zanima reja velikih živali. Seznanijo se s prehrano teh živali, z reprodukcijo, zdravstvenim varstvom, s higiensko pridelavo mleka in z veterinarsko tehničnimi ukrepi, ki se izvajajo pri teh živalih

Kje smo: 

Naslov

Cesta v Mestni log
47
1000
Ljubljana
T: 
01 280 37 00
Kdo smo: 

Uroš Verbovšek, socialni pedagog
Tel.: 01/28 03 705, uros.verbovsek@bic-lj.si