Zdravstvena nega

Vertical Tabs

O programu
Krediti: 
240
Trajanje: 
4 leta
Obseg dela: 

S končanim programom si usposobljen/a za:

  • samostojno izvajanje negovalnih intervencij po življenjskih aktivnostih po procesni metodi dela, v zdravstveni negi odraslih pacientov, otrok in mladostnikov;
  • sodelovanje pri diagnostično terapevtskih posegih po navodilih zdravnika ali medicinske sestre;
  • izvajanje zdravstvene nege odraslih pacientov, otrok in mladostnikov pri različnih bolezenskih stanjih po procesni metodi dela;
  • izvajanje prve pomoči, nujne medicinske pomoči ter temeljnih postopkov oživljanja do prihoda zdravnika;
  • uporabo naprav in aparatov, ki se uporabljajo v zdravstvu;
  • aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje pacientov in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
  • prepoznavanje potreb pacientov in potreb ljudi s posebnimi potrebami ter hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu;
  • sodelovanje v skupini ter pisno in ustno sporazumevanje s sodelavci, strokovnjaki, pacienti in svojci ob uporabi temeljne strokovne terminologije;
  • odgovorno in etično ravnanje v odnosu do pacienta, svojcev, pomembnih drugih in sodelavcev;
  • uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, podatki in gradivi.
Nadaljevanje študija: 

S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji: 

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Delo in zaposlitev: 

Zaposliš se lahko v ambulantni dejavnosti, bolnišnicah in drugih zdravstvenih ter socialnih zavodih, v zdraviliščih ter vzgojno-varstvenih zavodih, kot tudi na domovih oskrbovancev in bolnikov.