Velnes - zasebni program

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

  • promoviranje multidisciplinarnega pristopa k spreminjanju življenjskega sloga in izboljševanju kakovosti življenja.
  • negovanje vrednot, ki izhajajo iz skrbi in odgovornosti posameznika in družbe za ohranjanje in krepitev zdravja.
  • sposobnost razumevanja povezave med težavami posameznikov in širšim družbenim kontekstom.
  • osveščanje in razvijanja odgovornega odnosa do zdravja in življenja nasploh.
  • učinkovito in samostojno organiziranje in vodenje velneške dejavnosti s širokim strokovno- teoretičnim in praktično uporabnim znanjem, zagotavljanje njenega nenehnega razvoja ter razvijanje zavesti o pomenu zagotavljanja celostne kakovosti velneških storitev oz. dejavnosti.
  • integrativno razmišljanje o pomenu in implementaciji velnesa v življenje in v odnosu do poklicne kariere organizatorja velneške dejavnosti.
  • povezovalno delovanje z ustanovami in sektorji, ki na regionalni in lokalni ravni delujejo na področju zagotavljanja uresničevanju politik in ukrepov, ki vplivajo na krepitev zdravja in zagotavljanje zdravega življenjskega sloga in si prizadevajo za boljše zdravje vseh prebivalcev. 
  • razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti in varnosti pri svojem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali 
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.