Velnes

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa so:

 • izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti;
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev za lepotno in telesno nego;
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov;
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi;
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature;
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem;
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike;
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;
 • oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost;
 • razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.