Varstvo okolja in komunala

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

 • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za delo na področju inženirskega varstva okolja in urejanja prostora,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja varstva okolja s poudarkom na tehničnih sistemih varstva okolja,
 • pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega področja urejanja prostora,
 • pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov,
 • pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi,
 • se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature,
 • oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike,
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
 • samostojen razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in profesionalnosti,
 • avtonomnost pri svojem strokovnem delu,
 • zmožnost spremljanja razvoja, trendov in okoljskih tehnologij,
 • se zavedajo pomembnosti zagotavljanja trajnostnega razvoja, preventivnega ravnanja in ohranjanja narave.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

 • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
 • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.