Varovanje

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji študijskega programa:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno-tehničnim in praktično uporabnim znanjem za uresničevanje nalog s področja načtovanja, organiziranja in spremljanja aktivnosti na področju varovanja,
  • razvijanje generičnih in strokovnih oziroma poklicno specifičnih kompetenc za samostojno reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu z uporabo ustreznih metod in tehnik,
  • razvijanje sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke in uporabo strokovne literature,
  • oblikovanje samozavesti in odločnosti za pravilne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike,
  • oblikovanje odnosa do zagotavljanja kakovosti svojega dela
  • sposobnost za organizacijo lastnega dela
  • poznavanje in izvajanje predpisov, standardov, kodeksov in protokolov na področju varovanja.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.