Upravljanje podeželja in krajine

Vertical Tabs

O programu
Trajanje: 
2 leti
Obseg dela: 

Temeljni cilji programa so:

  • izobraziti inženirje z zadosti širokim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem za pridelavo hrane in upravljanje s podeželjem,
  • pridobiti generične in poklicno specifično kompetence strokovnega področja kmetijstva in krajine,
  • pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o kmetijstvu, podeželju in oblikovati celosten pregled na podeželje in krajino,
  • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu,
  • oblikovati samozavost in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne strokovne problematike.
Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
  • ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.